Kun­tou­tus­kes­kus Kan­kaan­pää saa uu­den ni­men: Kun­non­läh­de Kan­kaan­pää. Uu­si nimi on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön lop­pu­vuon­na 2023.

Yri­tys ker­too, et­tä ni­men vaih­dok­sen taus­tal­la on toi­ve sii­tä, et­tei nimi ra­jai­si mie­li­ku­via toi­min­nas­ta pel­käs­tään kun­tou­tuk­seen.

– Olem­me tä­nä­kin päi­vä­nä yk­si Suo­men mer­kit­tä­vim­mis­tä kun­tou­tuk­sen tar­jo­a­jis­ta. Li­säk­si tääl­lä vie­te­tään ar­jen vir­kis­tä­viä lii­kun­ta­tuo­ki­oi­ta, viih­dy­tään juh­lis­sa ja ko­kouk­sis­sa ja syö­dään hy­vää ruo­kaa ja yö­vy­tään ho­tel­lis­sa.

Uut­ta ni­meä on mie­tit­ty vuo­sien var­rel­la use­aan ot­tee­seen. Ni­mes­sä ha­lut­tiin säi­lyt­tää sana Kan­kaan­pää, kos­ka kun­tou­tuk­sen si­dos­ryh­mien kes­kuu­des­sa yri­tys on laa­jal­ti tun­net­tu juu­ri ko­ti­paik­ka­kun­tan­sa ni­mes­tä.

– Ha­lu­sim­me myös, et­tä nimi kuu­los­taa omal­ta, tu­tul­ta ja luon­nol­li­sel­ta. Sik­si eloi­sa, uu­dis­tu­va, koko ajan mu­ka­vas­ti pulp­pu­a­va hy­vän olon kes­kuk­sem­me on jat­kos­sa ni­mel­tään Kun­non­läh­de Kan­kaan­pää. Läh­teet ovat alu­eem­me luon­nol­le tyy­pil­li­nen luon­to­e­le­ment­ti, ja lä­his­töl­läm­me on mo­nia hie­no­ja läh­de­paik­ko­ja. Läh­de on rai­kas, suo­ma­lai­nen, luon­nol­li­nen, puh­das, uu­dis­tu­va. Läh­teel­le voi tul­la vir­kis­täy­ty­mään, naut­ti­maan ja ren­tou­tu­maan.

Yri­tyk­sen omis­tus­poh­ja säi­lyy sa­ma­na kuin en­nen­kin: omis­ta­ja on Kun­tou­tus­sai­raa­la­sää­tiö Kan­kaan­pää, ja yri­tyk­sen vi­ral­li­nen nimi on jat­kos­sa­kin Kan­kaan­pään Kan­gas­pol­ku Oy.