Työ­ryh­mä / STT

Van­taan Vier­to­lan kou­lun am­pu­mi­ses­sa on kuol­lut kuu­des­luok­ka­lai­nen kou­lun op­pi­las, ker­toi po­lii­si tie­dos­tus­ti­lai­suu­des­sa. Uh­ri kuo­li po­lii­sin mu­kaan ta­pah­tu­ma­pai­kal­le. Li­säk­si kak­si las­ta haa­voit­tui am­pu­mi­ses­sa va­ka­vas­ti. He ovat hoi­dos­sa Hu­sin Uu­des­sa las­ten­sai­raa­las­sa. Hu­sin mu­kaan po­ti­lai­den vam­mat ovat va­ka­via ja hei­dän hoi­ton­sa jat­kuu. Po­ti­lai­den omai­sil­le on jär­jes­tet­ty sai­raa­las­sa krii­si­a­pua.

– Po­lii­si ot­ti kiin­ni epäil­lyn te­ki­jän, kuu­des­luok­ka­lai­sen po­jan, Hel­sin­gin puo­lel­ta al­le tun­nin ku­lut­tua täs­tä ta­pah­tu­mas­ta, ker­toi po­lii­si­pääl­lik­kö Ilk­ka Kos­ki­mä­ki tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Kaik­ki tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa pai­kal­la ol­leet vi­ra­no­mai­set esit­ti­vät osa­not­ton­sa am­pu­mi­ses­sa kuol­leen ja haa­voit­tu­nei­den omai­sil­le ja kou­lu­to­ve­reil­le.

Po­lii­sin mu­kaan am­pu­mi­ses­ta epäil­ty 12-vuo­ti­as kou­lun op­pi­las on alus­ta­vas­sa pu­hu­tuk­ses­sa myön­tä­nyt teon. Po­lii­sin mu­kaan mi­kään ei viit­taa sii­hen, et­tä kiin­ni ote­tun lap­sen li­säk­si asi­as­sa oli­si mui­ta epäil­ty­jä.

Ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Kim­mo Hy­vä­ri­nen Itä-Uu­den­maan po­lii­sis­ta täs­men­si tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä sekä am­pu­mi­sen uh­rit et­tä epäil­ty oli­vat kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­sia.

– Kä­si­tyk­sem­me mu­kaan he ovat sa­mal­ta luo­kal­ta, sa­noi Hy­vä­ri­nen.

Po­lii­sin mu­kaan am­pu­mi­ses­ta epäil­ty käyt­ti lu­val­lis­ta kä­si­a­set­ta. Ase­lu­pa kuu­luu po­lii­sin mu­kaan epäil­lyn lä­hi­su­ku­lai­sel­le. Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa Hy­vä­ri­nen ker­toi po­lii­sin tut­ki­van tar­kem­min sitä, mi­ten ase pää­tyi epäil­lyn hal­tuun.

Epäil­lyn mah­dol­li­ses­ta mo­tii­vis­ta ei ole vie­lä tie­toa. Hän­tä ei ole po­lii­sin mu­kaan ai­em­min epäil­ty ri­kok­sis­ta.

Po­lii­si kuu­lee epäil­tyä tä­nään, min­kä jäl­keen hä­net luo­vu­te­taan so­si­aa­li­vi­ra­no­mais­ten huos­taan. Al­le 15-vuo­ti­as­ta ei voi­da van­gi­ta.

Vi­ra­no­mai­set sai­vat tie­don Vier­to­lan am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­ta hie­man aa­mu­yh­dek­sän jäl­keen, ja po­lii­si oli pai­kal­la kou­lul­la yh­dek­säs­sä mi­nuu­tis­sa hä­ly­tyk­ses­tä. En­si­hoi­to­yk­si­köis­tä en­sim­mäi­nen saa­pui kou­lul­le 15 mi­nuut­tia hä­ly­tyk­sen jäl­keen.

Po­lii­sin saa­vut­tua kou­lul­le epäil­ty te­ki­jä oli pois­tu­nut kou­lun alu­eel­ta. Hä­net otet­tiin kiin­ni Hel­sin­gin puo­lel­ta Sil­ta­mä­en kau­pun­gi­no­sas­ta al­le tun­ti am­pu­mi­sen jäl­keen. Kiin­ni­ot­to su­jui po­lii­sin mu­kaan rau­hal­li­ses­ti, ei­kä ti­lan­tees­sa jou­dut­tu po­lii­sin mu­kaan käyt­tä­mään voi­ma­kei­no­ja. Epäil­lyl­lä oli po­lii­sin mu­kaan kä­si­a­se hal­lus­saan, kun hä­net otet­tiin kiin­ni.

Tut­kit­ta­vat ri­kos­ni­mik­keet ovat mur­ha ja kak­si mur­han yri­tys­tä. Po­lii­si ker­too sel­vit­tä­vän­sä kaik­ki ta­pah­tu­nee­seen liit­ty­vät asi­at, vaik­ka epäil­ty ei 12-vuo­ti­aa­na ole ri­ko­soi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa.

Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa po­lii­si ei kes­ke­ne­räi­sen esi­tut­kin­nan vuok­si eri­tel­lyt tar­kem­min sitä, mi­ten ta­pah­tu­mat aa­mul­la Vier­to­lan kou­lun Jo­ki­ran­nan ope­tus­pis­teel­lä me­ni­vät. He ei­vät kom­men­toi­neet tar­kem­min sitä, kuin­ka mon­ta sil­min­nä­ki­jää ta­pah­tu­mil­la oli, mi­ten pal­jon kou­lus­sa am­mut­tiin ja mi­ten epäil­ty liik­kui kou­lun si­säl­lä. Po­lii­si ei myös­kään kom­men­toi­nut uh­rien su­ku­puol­ta tois­tai­sek­si.

– Näki sen tai ei, niin jär­kyt­tä­vä ta­pah­tu­ma koko kou­lul­le, sa­noi Hy­vä­ri­nen.

Hy­vä­ri­nen kui­ten­kin täs­men­si, et­tei epäil­lyl­lä ol­lut tut­kin­nan täs­sä vai­hees­sa yh­teyt­tä mi­hin­kään jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­lis­ryh­mään tai niin sa­not­tuun ka­tu­jen­giin.

Po­lii­si on kiin­nit­tä­nyt usei­ta tut­kin­nan­joh­ta­jia am­pu­mi­sen tut­kin­taan, ja po­lii­si ker­too tie­dot­ta­van­sa tut­kin­nas­ta li­sää myö­hem­min tiis­tai­na.

Van­taan kau­pun­gin edus­ta­jan mu­kaan ta­pah­tu­mia alet­tiin käy­dä läpi kou­lun op­pi­lai­den läpi sen jäl­keen, kun ti­lan­ne kou­lul­la rau­hoit­tui. Van­taan kau­pun­ki jär­jes­tää tä­nään su­ru­li­pu­tuk­sen am­pu­mi­sen vuok­si.

Suo­ma­lai­sil­la on syn­kät muis­tot kou­lu­am­pu­mi­sis­ta. Suo­mes­sa ta­pah­tui run­saat 15 vuot­ta sit­ten kou­luis­sa kak­si kuo­lo­nuh­re­ja vaa­ti­nut­ta am­pu­mis­ta, jot­ka nou­si­vat kan­sain­vä­li­sik­si uu­ti­sai­heik­si.

Syys­kuus­sa 2008 kuo­li 11 ih­mis­tä, kun nuo­ri mies am­pui opis­ke­li­ja­to­ve­rei­taan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa Ete­lä-Poh­jan­maan Kau­ha­jo­el­la. Kau­ha­jo­en am­pu­ja oli jul­kais­sut en­nen sur­ma­töi­tä verk­ko­vi­de­on, jos­sa hän am­mus­ke­li. Po­lii­si oli haas­ta­tel­lut mies­tä vi­de­on vuok­si, mut­ta ei ot­ta­nut täl­tä pois aseen­kan­to­lu­paa.

It­se­ään am­pu­nut sur­maa­ja kuo­li vam­moi­hin­sa sai­raa­las­sa. Hän oli am­pu­mi­sen 11. kuo­lo­nuh­ri.

Mar­ras­kuus­sa 2007 me­net­ti hen­ken­sä Uu­del­la­maal­la Tuu­su­lan Jo­ke­las­sa yh­dek­sän ih­mis­tä, kun lu­ki­os­sa opis­kel­lut nuo­ru­kai­nen am­mus­ke­li kou­lus­saan. Myös täs­sä ta­pauk­ses­sa te­ki­jä am­pui lo­pul­ta it­se­ään ja me­neh­tyi myö­hem­min vam­moi­hin­sa.

Jo­ke­lan am­pu­ja oli hän­kin jul­kais­sut etu­kä­teen am­pu­mis­vi­de­oi­ta verk­koon.

Näi­den kah­den kou­lu­am­pu­mi­sen ar­vi­oi­tiin hor­jut­ta­neen suo­ma­lais­ten tur­val­li­suu­den­tun­net­ta, eh­kä jopa py­sy­väs­ti.

Jo­ke­lan ja Kau­ha­jo­en sur­mien jäl­keen al­koi kes­kus­te­lu te­ko­jen syis­tä. Kes­kei­sik­si ai­heik­si nou­si­vat nuor­ten hy­vin­voin­ti, ää­ri-ide­o­lo­gi­oi­den vai­ku­tus ja asei­den saan­ti Suo­mes­sa.

Mie­li ry:n krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­mek­si vuo­ro­kau­den ym­pä­ri nu­me­ros­sa 09 2525 0111. Pu­he­li­mes­sa vas­taa­vat krii­si­työn­te­ki­jät ja kou­lu­te­tut va­paa­eh­toi­set ja voit pu­hua heil­le ni­met­tö­mäs­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Krii­si­pu­he­lin tar­jo­aa kes­kus­te­lu­a­pua myös useil­la muil­la kie­lil­lä.

Se­ka­sin-chat on val­ta­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu­a­lus­ta 12–29-vuo­ti­ail­le. Se on avoin­na ar­ki­sin klo 9–24 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 15–24.

Mie­li Krii­sic­hat pal­ve­lee ai­kui­sia. Se on au­ki maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon klo 15–19 ja tors­tai­sin klo 15–21.

Li­säk­si ne­tis­sä kes­kus­te­lu­a­pua an­taa verk­kok­rii­si­kes­kus Tu­ki­net. Tu­ki­ne­tis­sä voit osal­lis­tua ryh­mäc­hat­tei­hin tai kah­den­kes­ki­siin chat­tei­hin, ot­taa osaa ryh­mä­kes­kus­te­lui­hin ja saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen tu­ki­hen­ki­lön.

-----

Työ­ryh­mä: Jo­han­na Lat­va­la, Ma­ria Ros­vall, Mark­ku Uha­ri