Eu­ra­jo­el­la Lu­vi­an Lai­ta­ka­ris­sa jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 2.3.2024 kel­lo 11–14 koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­ma. Eu­ra­jo­en kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat lu­kui­sat yh­dis­tyk­set sekä kun­ta ovat yh­dis­tä­neet voi­ma­va­ran­sa ja to­teut­ta­vat pe­rin­tei­sen ul­koil­ma­ta­pah­tu­man Lai­ta­ka­ris­sa.

Oh­jel­ma on suun­ni­tel­tu koko per­heel­le. Per­heen pie­nim­pien ilok­si ta­pah­tu­maan on saa­tu esiin­ty­mään Mie­le­tön mys­ti­nen met­sä­seik­kai­lu, joka on vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen ta­ri­na ys­tä­vyy­des­tä ja sii­tä, mi­ten ilon ja nau­run avul­la voi­daan sel­vit­tää vai­keu­det. Esi­tys on vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­lis­ta las­ten­te­at­te­ria, jos­sa Naa­va­kai­nen ja Tök­ky­rä -ni­mi­set hah­mot seik­kai­le­vat ja jou­tu­vat mitä eri­lai­siin kom­mel­luk­siin. Esi­tys si­säl­tää myös it­se sä­vel­let­tyä mu­siik­kia. Kan­ta­via tee­mo­ja esi­tyk­sis­sä ovat luon­to ja ys­tä­vyys ja esi­tyk­ses­sä myös lap­set saa­vat osal­lis­tua.

Ta­pah­tu­mas­sa on oh­jel­mas­sa myös muun mu­as­sa sol­mu­kou­lua, kep­pa­ri­ra­taa, na­pa­kelk­ka me­ren jääl­lä sään sal­lies­sa, lau­kai­su­tut­kaa, pa­lo­au­to­ja ja -ka­lus­toa, lohi- ja her­ne­keit­toa, let­tu­ja, kah­via ja kaa­ka­o­ta, mak­ka­raa, vil­la­suk­ka­pol­ku, tal­viu­in­ti­ko­kei­lua Me­ri­hel­mes­sä, ha­li­ber­ne­jä, eri­lai­sia la­jie­sit­te­lyi­tä, kir­jas­to­au­to sekä pois­to­kir­jo­ja kas­seit­tain. Pai­kal­la on myös Eu­ra­jo­en kir­jas­ton peh­mo­vaa­lit voit­ta­nut Mä­hö­nen sekä Eu­ra­jo­en seu­ra­kun­nan Man­na-mas­kot­ti­kar­hu.