San­na Ni­ku­la, Sai­la Kiut­tu / STT

Esi­tys hal­li­tuk­sen li­sä­ta­lou­sar­vi­os­ta vii­väs­tyy ta­voi­tel­lus­ta ai­ka­tau­lus­ta. Tar­koi­tus oli, et­tä esi­tys oli­si an­net­tu edus­kun­nal­le tors­tai­na.

Esi­tys py­ri­tään an­ta­maan mah­dol­li­sim­man pi­kai­ses­ti, mut­ta ai­ka­tau­lu on ve­ny­mäs­sä en­si viik­koon.

Hal­li­tus­läh­teis­tä ker­rot­tiin tiis­tai-il­ta­na STT:lle, et­tä esi­tys ju­miu­tui hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le osoi­tet­ta­vaan sote-li­sä­ra­haan. Kaa­vail­tu mal­li oli­si mah­dol­li­ses­ti syn­nyt­tä­nyt on­gel­mia suh­tees­sa ra­hoi­tus­la­kiin. On­gel­mia ku­va­taan lä­hin­nä tek­ni­sik­si.

Hal­li­tuk­sen li­sä­bud­jet­ti­neu­vot­te­lut kes­ki­viik­ko­na on pe­rut­tu. Sote-li­sä­ra­haan liit­ty­viä on­gel­mia on mää­rä rat­koa tors­tai­na.

Li­sä­bud­jet­ti­neu­vot­te­luis­sa on pit­kin mat­kaa kiis­tel­ty eni­ten sote-li­sä­ra­han mää­räs­tä. Use­as­ta eri hal­li­tus­läh­tees­tä ker­rot­tiin ai­em­min päi­väl­lä STT:lle, et­tä vii­me ai­koi­na on pu­hut­tu noin 300 mil­joo­nan eu­ron komp­ro­mis­sis­ta. Osa pi­tää kui­ten­kin kiin­ni sii­tä, et­tä ra­haa on käy­tet­tä­vis­sä noin 200 mil­joo­naa eu­roa, kos­ka sote-ra­ho­jen on mah­dut­ta­va ke­hyk­siin.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le esit­tä­mäs­tä 700 mil­joo­nas­ta eu­ros­ta on joka ta­pauk­ses­sa tul­tu reip­paas­ti alas­päin.

Esi­tyk­sel­lä on kii­re, sil­lä vaa­li­kau­si lä­he­nee lop­pu­aan.

Ähtärin pandoille miljoonia

Neu­vot­te­luil­ma­pii­riä ei ole ai­na­kaan pa­ran­ta­nut ot­si­koi­hin nous­sut tie­to Äh­tä­rin eläin­puis­ton pan­doil­le esi­te­tys­tä ra­has­ta, ker­too STT:lle yk­si hal­li­tus­läh­de. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö (VM) on poh­ja­e­si­tyk­ses­sään puol­ta­nut pan­da­toi­min­nan tu­ke­mi­seen vii­den mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­haa, mut­ta sum­ma on tiet­tä­väs­ti sit­tem­min tar­ken­tu­nut kol­meen mil­joo­naan.

STT:lle ker­rot­tiin toi­ses­ta hal­li­tus­läh­tees­tä, et­tä val­tio ei ole ai­em­min pan­da­toi­min­taa tu­ke­nut.

Äh­tä­rin eläin­puis­tos­sa on kak­si pan­daa, jot­ka saa­pui­vat Kii­nas­ta vuon­na 2018. Kii­na "lai­naa" pan­do­ja muil­le mail­le, mitä on kut­sut­tu pan­da­dip­lo­ma­ti­ak­si. Eläin­puis­to on kär­si­nyt ta­lou­del­li­sis­ta vai­keuk­sis­ta.

Maataloustuki kehyksien ulkopuolelle?

STT:n tie­to­jen mu­kaan sote-pa­ke­tin vas­tin­pa­ri­na neu­vot­te­lui­den ko­ko­nai­suu­des­sa on ol­lut maa­ta­lous­tu­ki. Tu­ki­pa­ke­til­la on tar­koi­tus hel­pot­taa sekä ener­gi­an et­tä lan­noit­tei­den hin­nas­ta ki­pui­le­via maa­ta­lou­sy­rit­tä­jiä.

Osa hal­li­tus­puo­lu­eis­ta on sitä miel­tä, et­tä maa­ta­lou­den ra­hoi­tus­ta voi­si vä­hen­tää jon­kin ver­ran esi­te­tys­tä 120 mil­joo­nas­ta eu­ros­ta. Kyse oli­si tiet­tä­väs­ti kor­kein­taan kym­me­nis­tä mil­joo­nis­ta.

Maa­ta­lou­den tu­ki­pa­ke­til­ta uu­pui po­liit­ti­nen kuit­taus, kun se lä­he­tet­tiin tois­sa vii­kol­la lau­sun­noil­le.

Esil­lä neu­vot­te­luis­sa on ol­lut, et­tä maa­ta­lous­tu­ki voi­si ol­la ke­hyk­sen ul­ko­puo­lis­ta ra­haa, jol­loin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le jäi­si enem­män ke­hyk­sen si­säl­le. Maa­ta­lous­tu­en jät­tä­mis­tä ke­hyk­sen ul­ko­puo­lel­le pe­rus­tel­laan STT:n tie­to­jen mu­kaan sil­lä, et­tä val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön poh­ja­e­si­tyk­ses­sä ul­ko­puo­lel­la on myös kan­sa­lai­sil­le tar­koi­tet­tu 400 mil­joo­nan eu­ron säh­kö­hy­vi­tys.

Hal­li­tus on so­pi­nut, et­tä ke­hyk­sis­tä voi poi­ke­ta hy­vin tark­kaan ra­ja­tuil­la pe­rus­teil­la. Jois­sa­kin hal­li­tus­puo­lu­eis­sa kat­so­taan, et­tä maa­ta­lous­ra­hat voi­si­vat nämä pe­rus­teet täyt­tää sii­nä mis­sä säh­kö­tu­ki­kin.

Säh­kö­kor­vaus on kui­ten­kin tar­koi­tus kat­taa ener­gi­ay­ri­tyk­sil­tä yli­suu­ris­ta tu­lois­ta ke­rät­tä­väl­lä ve­rol­la myö­hem­min, muis­tut­taa yk­si hal­li­tus­läh­de.

Nuoriso­ri­kol­li­suuden ehkäisemiseen tulossa rahaa

Las­ten ja nuor­ten eri­ar­vois­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­seen ja sa­mal­la nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­den en­nal­ta­eh­käi­se­mi­seen mi­nis­te­ri­öt esit­ti­vät noin 49 mil­joo­naa eu­roa ja VM vain kuut­ta mil­joo­naa eu­roa. STT:n tie­to­jen mu­kaan neu­vot­te­luis­sa ol­laan aset­tu­mas­sa näi­den vä­li­maas­toon. Tu­los­sa on tiet­tä­väs­ti ai­na­kin muu­ta­ma mil­joo­na eu­roa enem­män kuin VM esit­ti.

Ky­sees­sä on näil­lä nä­ky­min vaa­li­kau­den vii­mei­nen li­sä­ta­lou­sar­vio.

VM:ssä on ar­vi­oi­tu et­tä me­no­ke­hys­ten si­säl­lä oli­si ja­ko­va­raa kai­ken kaik­ki­aan noin 450 mil­joo­naa eu­roa. VM:n poh­ja­e­si­tyk­ses­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus jä­tet­tiin ko­ko­naan au­ki.