Va­lai­su­ta­pah­tu­ma VA­LON Po­riin pää­see tu­tus­tu­maan mak­sut­to­mil­la bus­si­kyy­deil­lä koko ta­pah­tu­man ajan. Jouk­ko­lii­ken­ne on käy­tös­sä mak­sut­ta 19.12.2022–8.1.2023 klo 18 al­ka­en.

– Ko­kei­lun ta­voit­tee­na on tut­kia, kuin­ka pal­jon mat­kus­tus kas­vaa mak­sut­to­muu­den ja kes­kus­taa elä­vöit­tä­vän ta­pah­tu­man an­si­os­ta muu­toin hil­jai­sis­sa il­ta­vuo­rois­sa, ker­too jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö Me­ri­ka Lan­ne.

VA­LON Pori kan­nus­taa tänä vuon­na kä­vi­jöi­tä liik­ku­maan pait­si ak­tii­vi­suu­teen kan­nus­ta­vas­sa Lii­san­to­rin va­lai­su­koh­tees­sa myös ym­pä­ri kau­pun­kia. Osa­na VA­LON Pori -ta­pah­tu­maa jär­jes­te­tään myös De­sign X Pori -muo­toi­lu­ta­pah­tu­ma.

– On hie­noa, et­tä myös kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­ne on mu­ka­na tu­ke­mas­sa ta­pah­tu­maa. Bus­sil­la ta­pah­tu­maan saa­pu­mi­nen on nyt pait­si mak­su­ton­ta, myös ener­gi­an­sääs­tön nä­kö­kul­mas­ta vas­tuul­lis­ta, iloit­see Po­ri­kort­te­lien toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen.

Jouk­ko­lii­ken­ne­vi­ra­no­mai­nen tie­dot­taa jou­lun ja vuo­den­vaih­teen ai­ka­tau­luis­ta myö­hem­min.

VA­LON Pori jär­jes­te­tään 19.12.2022–8.1.2023 Lii­san­to­ril­la ja myö­hem­min jul­kais­ta­vas­sa kau­pun­ki­kes­kus­tan koh­tees­sa. Ava­jais­ta­pah­tu­ma VA­LON Juh­laa vie­te­tään Lii­san­to­ril­la vuo­den pi­meim­pä­nä päi­vä­nä kes­ki­viik­ko­na 21.12.2022. Ta­pah­tu­man pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni on Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­borg