Mari Kau­nis­to­la (kok) teki tä­nään 15. huh­ti­kuu­ta val­tuus­to­a­loit­teen Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­tos­sa. Aloit­tees­sa il­mais­taan huo­li hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­tos­joh­ta­mi­sen ti­las­ta ja esi­te­tään, et­tä ul­ko­puo­li­nen taho al­kaa sel­vit­tää ti­lan­net­ta kat­ta­vas­ti.

Aloit­tees­sa to­de­taan seu­raa­vas­ti:

"Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on käy­ty pal­jon kes­kus­te­lua hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­ses­ta muu­tos­vai­hees­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti nyt ol­laan ti­lan­tees­sa, jos­sa val­tuu­te­tut saa­vat laa­jas­ti ne­ga­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta hen­ki­lös­töl­tä lä­hes päi­vit­täin.

Asi­an­tun­ti­jam­me ko­ke­vat, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een ylin joh­to ei luo­ta ar­vos­tet­tu­jen am­mat­ti­lais­ten nä­ke­myk­siin tai ar­vi­oin­ti­ky­kyyn muu­tok­sia teh­des­sään. Pie­ni ydin­ryh­mä vie pää­tök­siä eteen­päin, il­man et­tä nii­tä oli­si val­mis­tel­tu laa­jas­ti ja yh­teis­työl­lä.

Kyse ei ole muu­tos­vas­tai­suu­des­ta, vaan ni­me­no­maan sii­tä kuin­ka muu­tos­ta joh­de­taan. Muu­tos­joh­ta­mi­nen on­nis­tuu, kun se on ih­mis­lä­heis­tä ja sii­hen osal­lis­te­taan kaik­ki osal­li­set. Täl­lä het­kel­lä asi­an­tun­te­van hen­ki­lös­tön ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­don vä­lil­lä ei ole luot­ta­mus­ta tai yh­teis­tä nä­ke­mys­tä sii­tä, kuin­ka alu­et­tam­me ke­hi­te­tään asi­an­tun­ti­juu­den avul­la. Joh­ta­mi­sen tu­lok­se­na ei syn­ny hy­viä tu­lok­sia tai tu­le­vai­suut­ta, jon­ka ra­ken­ta­mi­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tö voi­si si­tou­tua.

Olem­me Sa­ta­kun­nas­sa nyt niin sa­no­tus­ti ta­ka­mat­kal­la mui­hin hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin ver­rat­tu­na. Huo­no ja vä­lin­pi­tä­mä­tön il­ma­pii­ri saa asi­an­tun­ti­jat poh­ti­maan jat­ko­aan Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ja sig­naa­lit ovat to­del­la huo­les­tut­ta­via, moni har­kit­see läh­te­vän­sä muu­al­le töi­hin.

Esi­täm­me et­tä asi­aan puu­tu­taan pi­kai­ses­ti ja ul­ko­puo­li­nen taho al­kaa sel­vit­tää kat­ta­vas­ti Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­tos­joh­ta­mi­sen ti­laa."