San­na Ni­ku­la, Frida Aho­nen / STT

Ylen ra­hoi­tus­ta pun­ta­roi­nut par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä on saa­nut työn­sä pää­tök­seen. Työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen (kok.) ker­toi asi­as­ta STT:lle ja vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Seu­raa­vak­si mie­tin­tö siir­tyy edus­kun­ta­ryh­mien kä­si­tel­tä­väk­si. Mart­ti­sen mu­kaan ryh­mien vas­tauk­sia odo­te­taan kes­ki­vii­kon ai­ka­na.

Mie­tin­nön si­säl­lös­tä ker­ro­taan jul­ki­suu­teen vas­ta, kun ryh­mien kan­nat ovat sel­vil­lä.

Työ­ryh­mä sai maa­nan­tai­na kä­si­tel­tä­väk­seen komp­ro­mis­sie­si­tyk­sen. Ryh­män jä­sen, kan­sa­ne­dus­ta­ja Ma­ria Gu­ze­ni­na (sd.) sa­noi ei­len STT:lle, et­tä esi­tys oli mil­tei sa­man­lai­nen kuin kaik­kien mui­den pait­si pe­rus­suo­ma­lais­ten jo ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä hy­väk­sy­mä esi­tys.

Uut­ta oli hä­nen mu­kaan­sa lä­hin­nä se, et­tä ar­von­li­sä­ve­ro­kan­ta oli­si nou­se­mas­sa 10 pro­sen­tis­ta 14 pro­sent­tiin kuu­si kuu­kaut­ta ai­em­min esi­tet­tyä ai­kai­sem­min. Tämä tar­koit­tai­si val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön las­kel­mien mu­kaan kym­me­nen mil­joo­nan eu­ron li­sä­leik­kaus­ta Ylen bud­jet­tiin, mut­ta käy­tän­nös­sä sen to­del­lis­ta vai­ku­tus­ta on han­ka­la en­nus­taa.

Tie­dos­sa ei vie­lä ole, on­ko esi­tys tä­nään täs­tä muut­tu­nut.

Gu­ze­ni­na ar­vos­te­li maa­nan­tai­na pe­rus­suo­ma­lai­sia sii­tä, et­tä he oli­si­vat vii­vyt­tä­neet työ­ryh­män työ­tä tur­haan. Hän huo­maut­ti, et­tei ryh­mä ko­koon­tu­nut use­aan viik­koon, kun pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­taa jou­dut­tiin odot­ta­maan.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton me­di­a­tut­ki­ja Kari Karp­pi­nen sa­noi ei­len STT:lle, et­tä nyt kaa­vail­lut leik­kauk­set ei­vät ole kan­sain­vä­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­sia, sil­lä jul­ki­sen pal­ve­lun me­di­an ra­hoi­tus­ta on lei­kat­tu vuo­sien var­rel­la muis­sa­kin mais­sa.

Karp­pi­nen kui­ten­kin huo­maut­ti, et­tä leik­kaus­ten kon­teks­ti on ol­lut eri­lai­nen kuin nyt Suo­mes­sa.

– Se, et­tä me nyt leik­kaam­me, saat­taa kan­sain­vä­li­ses­ti näyt­tää vä­hän eri­koi­sel­ta. Yleen­sä leik­kauk­set ovat eh­kä liit­ty­neet enem­män po­liit­ti­siin suun­nan­muu­tok­siin tai val­ti­oi­hin, jois­sa me­di­an ase­ma ei ole ol­lut niin va­kaa al­ku­jaan­kaan, Karp­pi­nen sa­noi.

Tut­ki­jan mu­kaan mer­kit­tä­vä te­ki­jä, joka erot­taa leik­kaus­kes­kus­te­lun ai­em­mas­ta on se, et­tä ai­em­min Ylen ra­hoi­tuk­seen teh­dyt muu­tok­set ovat liit­ty­neet ta­lou­den suh­dan­tei­siin. Muun mu­as­sa pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tus sopi Yle-ve­ron in­dek­si­ko­ro­tuk­sen jää­dyt­tä­mi­ses­tä.

Hal­li­tus pe­rus­ti par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män hal­li­tu­soh­jel­man­sa mu­kai­ses­ti vii­me vuo­den lo­ka­kuus­sa. Työ­ryh­mä ar­vi­oi Ylen ra­hoi­tus­ta, suh­det­ta kau­pal­li­seen me­di­aan ja Yle-lain muu­tos­tar­pei­ta. Li­säk­si työ­ryh­män tar­koi­tuk­se­na on tark­ka­ra­jais­taa Ylen teh­tä­viä. Työ­ryh­mään kuu­luu edus­ta­jia kai­kis­ta edus­kun­ta­puo­lu­eis­ta.

Työ­ryh­män toi­mi­kau­den oli mää­rä päät­tyä ke­sä­kuun lop­puun. Työ­ryh­mäl­lä on ol­lut vai­keuk­sia pääs­tä yh­tei­seen nä­ke­myk­seen esi­mer­kik­si Yleen koh­dis­tu­vien sääs­tö­jen suu­ruu­des­ta.

Va­kiin­tu­neen ta­van mu­kaan Ylen teh­tä­viä, ra­hoi­tus­ta ja val­von­taa kos­ke­via muu­tok­sia on val­mis­tel­tu kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kes­ken.