Po­rin kau­pun­ki jär­jes­tää yh­teis­työs­sä vi­ra­no­mais­ten ja va­paa­eh­tois­jär­jes­tö­jen kans­sa Pori24-ko­ti­seu­tu­har­joi­tuk­sen, jos­sa har­joi­tel­laan häi­ri­ö­ti­lan­ne­toi­min­taa. Har­joi­tus jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 2. maa­lis­kuu­ta Meri-Po­rin yh­te­näis­kou­lul­la kel­lo 10.30–16.

Meri-Po­ris­sa jär­jes­tet­tä­vän har­joi­tuk­sen tee­ma­na on tul­va­vaa­ra­ti­lan­tees­ta joh­tu­va eva­kuo­in­ti. Meri-Po­rin kou­lul­le muo­dos­te­taan eva­kuo­in­ti­kes­kus, jo­hon har­joi­tus kes­kit­tyy. Eva­kuo­in­ti­kes­kuk­ses­sa eri toi­mi­jat har­joit­te­le­vat häi­ri­ö­ti­lan­teen mo­ni­a­lais­ta yh­teis­työ­tä. Mu­ka­na har­joi­tuk­ses­sa ovat Po­rin kau­pun­ki, Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue, Sa­ta­kun­nan SPR, Va­paa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus ry, Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu (Va­pe­pa), Po­rin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä, Pe­las­ta­kaa Lap­set ry, Ah­lais­ten Mar­tat, Po­rin Lin­jat ja Po­rin Vesi.

Har­joi­tuk­seen toi­vo­taan mu­kaan myös kau­pun­ki­lai­sia ja eri­tyi­ses­ti alu­een asuk­kai­ta. Eva­kuo­in­ti­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään myös kou­lu­tuk­sia häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mi­ses­ta sekä aut­ta­ja­kurs­si tär­keis­tä en­si­a­pu­tai­dois­ta. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­le on tar­jol­la lou­nas kel­lo 11.30 al­ka­en.

Eva­kuo­in­ti­kes­kuk­seen jär­jes­te­tään lin­ja-au­to­kul­je­tus Raa­ti­huo­neen edes­tä kel­lo 10.30 ja 11.30. Kul­je­tus Meri-Po­ris­ta läh­tee ta­kai­sin Po­rin kes­kus­taan kel­lo 14 ja 15.

– Täl­lai­nen har­joi­tus on hyvä mah­dol­li­suus pääs­tä ko­kei­le­maan ja ke­hit­tä­mään toi­min­taa käy­tän­nös­sä yh­des­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa. Har­joi­tuk­sen ta­voit­tee­na on myös li­sä­tä asuk­kai­den tur­val­li­suu­den tun­net­ta, ku­vai­lee Po­rin kau­pun­gin tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Schro­de­rus.

Har­joi­tuk­sen ai­kaan Meri-Po­rin kir­jas­to on poik­keuk­sel­li­ses­ti au­ki. Har­joi­tus ei vai­ku­ta Meri-Po­rin ui­ma­hal­lin toi­min­taan. Har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta ei­kä vaa­di eril­lis­tä il­moit­tau­tu­mis­ta. Myös lap­set ovat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan har­joi­tuk­seen.

Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen ko­ti­seu­tu­har­joi­tuk­set ovat alu­eel­li­sia va­rau­tu­mis­har­joi­tuk­sia, joi­hin alu­een jär­jes­tö­jen va­paa­eh­tois­toi­mi­jat, kun­nat ja vi­ra­no­mai­set tu­le­vat kou­lut­tau­tu­maan ja har­joit­te­le­maan yh­des­sä. Ko­ti­seu­tu­har­joi­tuk­set ovat osa toi­mia, joil­la jär­jes­tö­ken­tän ja va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den re­surs­sit ja osaa­mi­nen saa­daan te­hok­kaam­min tu­ke­maan alu­eel­lis­ta ja pai­kal­lis­ta va­rau­tu­mis­ta. Ko­ti­seu­tu­har­joi­tus on jat­ku­moa Ah­lai­sis­sa 2023 pi­de­tyl­le har­joi­tuk­sel­le. Sa­maan ai­kaan jär­jes­te­tään myös Po­rin Pri­kaa­tin pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa.