Met­sä Grou­piin kuu­lu­van Met­sä Fib­ren Me­ri­kar­vi­an sa­han tam­mi­kuus­sa käyn­nis­ty­neet muu­tos­neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet. Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen jäl­keen yh­tiö päät­ti, et­tä toi­min­ta Me­ri­kar­vi­an sa­hal­la päät­tyy ke­sä­kuun 2024 lop­puun men­nes­sä.

Muu­tos­neu­vot­te­lut kos­ki­vat kaik­kia sa­han 79 työn­te­ki­jää. Neu­vot­te­luis­sa kä­si­tel­tiin sa­han toi­min­nan lo­pet­ta­mi­sen pe­rus­tei­ta, suun­ni­tel­lus­ta toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vaa työn olen­nais­ta ja py­sy­vää vä­hen­ty­mis­tä sekä täs­tä joh­tu­via vält­tä­mät­tö­miä hen­ki­lö­jär­jes­te­ly­jä. Me­ri­kar­vi­an sa­han va­ki­tui­sel­le hen­ki­lös­töl­le py­ri­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan tar­jo­a­maan työ­tä muis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa, pää­tök­set ir­ti­sa­no­mi­sis­ta teh­dään 30.6.2024 men­nes­sä.

– Me­ri­kar­vi­an sa­han tek­ni­nen käyt­töi­kä on tul­lut elin­kaa­ren­sa pää­hän ja täs­tä syys­tä lo­pe­tam­me sa­han toi­min­nan, to­te­aa Met­sä Fib­ren toi­mi­tus­joh­ta­ja Is­mo Nou­si­ai­nen.

Me­ri­kar­vi­an sa­han vuo­tui­nen män­ty­sa­ha­ta­va­ran tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti on noin 220 000 kuu­ti­o­met­riä. Se käyt­tää vuo­sit­tain noin 455 000 kuu­ti­o­met­riä puu­ta.