Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Suo­ma­lai­nen puo­lus­tus­te­ol­li­suus on ol­lut Poh­jois-Ko­re­an ky­ber­tie­dus­te­lun koh­tee­na tänä vuon­na. Asia il­me­nee tek­no­lo­gi­ayh­tiö Mic­ro­sof­tin tuo­rees­ta ra­por­tis­ta, joka kä­sit­te­lee Itä-Aa­si­as­ta tu­le­via di­gi­taa­li­sia uh­kia.

Ra­por­tin mu­kaan poh­jois­ko­re­a­lai­set ky­ber­toi­mi­jat ovat "vaa­ran­ta­neet" tai "haa­voit­ta­neet" ope­raa­ti­ois­saan suo­ma­lai­sia puo­lus­tu­sa­lan yri­tyk­siä tam­mi­kuun jäl­keen. Ra­por­tis­sa ei mai­ni­ta yri­tys­ten lu­ku­mää­rää tai ni­miä.

Kaik­ki­aan Poh­jois-Ko­re­an har­joit­ta­mas­ta puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den tie­dus­te­lus­ta vii­si pro­sent­tia on koh­dis­tu­nut Suo­meen vii­me vuo­den maa­lis­kuun ja tä­män vuo­den maa­lis­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na. Vas­taa­va osuus tie­dus­te­lus­ta on tuo­na ai­ka­na koh­dis­tu­nut muun mu­as­sa Turk­kiin, Puo­laan, Nor­jaan, Ita­li­aan ja In­ti­aan.

Suu­rin osa tuo­na ajan­jak­so­na teh­dys­tä tie­dus­te­lus­ta on kui­ten­kin koh­dis­tu­nut Ve­nä­jään, Ete­lä-Ko­re­aan, Is­ra­e­liin ja Sak­saan.

Suo­meen koh­dis­tu­neis­ta Poh­jois-Ko­re­an tie­dus­te­luo­pe­raa­ti­ois­ta ker­toi ai­em­min tors­tai­na Il­ta-Sa­no­mat (IS). Leh­ti pyy­si asi­aan kom­ment­tia suo­je­lu­po­lii­sil­ta (supo), joka oli vas­tauk­ses­saan niuk­ka­sa­nai­nen. Poh­jois-Ko­re­an si­jaan supo mai­nit­si ni­mel­tä Kii­nan ja Ve­nä­jän.

– Tie­dus­te­lun ja val­ti­ol­li­sen vai­kut­ta­mi­sen koh­tei­na Suo­mes­sa ovat ylei­nen mie­li­pi­deil­mas­to, ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja sen val­mis­te­lu sekä huip­pu­tek­no­lo­gi­an tut­ki­mus ja tuo­te­ke­hi­tys, supo sa­noi IS:n mu­kaan.

– Ky­ber­maa­il­mas­sa uh­kia ai­heut­ta­vat ri­kol­lis­ten li­säk­si val­ti­ol­li­set toi­mi­jat, jois­ta eri­tyi­ses­ti Kii­na ja Ve­nä­jä koh­den­ta­vat ky­ber­va­koi­lua Suo­meen.

"Pohjois-Korea on merkittävä kyberuhka"

Mic­ro­sof­tin ra­por­tis­ta il­me­nee, et­tä Poh­jois-Ko­re­an tie­dus­te­lu­toi­min­ta on ak­tii­vis­ta ja koh­dis­tuu usei­siin val­ti­oi­hin. Esi­mer­kik­si kump­pa­ni­maak­si ja tu­ki­jak­si miel­le­tyn Ve­nä­jän hal­li­tus sekä puo­lus­tus­te­ol­li­suus ovat ol­leet ky­be­ro­pe­raa­ti­oi­den koh­tee­na.

Ra­por­tin mu­kaan Poh­jois-Ko­rea on mer­kit­tä­vä ky­be­ruh­ka sii­tä huo­li­mat­ta, et­tei se pys­ty ke­hit­ty­nee­seen vai­kut­ta­mis­toi­min­taan Kii­nan ta­voin.

Poh­jois-Ko­rea on "osoit­ta­nut jat­ku­vaa kiin­nos­tus­ta tie­dus­te­lu­tie­don ke­rää­mi­seen", ra­por­tis­sa sa­no­taan.

Val­ti­on tie­dus­te­lu­tie­don hank­ki­mi­nen ja­kau­tuu kah­teen haa­raan. En­sim­mäi­ses­sä tie­toa ke­rä­tään val­ti­ois­ta, jot­ka Poh­jois-Ko­rea miel­tää vas­tus­ta­jik­seen, ku­ten Ete­lä-Ko­re­as­ta, Yh­dys­val­lois­ta ja Ja­pa­nis­ta.

Toi­ses­sa haa­ras­sa ke­rä­tään tie­dus­te­lu­tie­toa val­ti­oi­den so­ti­laal­li­ses­ta suo­ri­tus­ky­vys­tä tar­koi­tuk­se­na pa­ran­taa maan omaa suo­ri­tus­ky­kyä. Ra­por­tin mu­kaan tämä tie­dus­te­lu­toi­min­ta koh­dis­tuu lu­kui­siin eri val­ti­oi­hin.

Li­säk­si Poh­jois-Ko­re­an ky­be­ro­pe­raa­ti­ois­sa py­ri­tään hank­ki­maan tu­lo­ja val­ti­on kas­saan va­ras­ta­mal­la kryp­to­va­luut­to­ja.

Mic­ro­sof­tin ra­por­tin pää­pai­no on Kii­nan har­joit­ta­mas­sa ky­ber­va­koi­lus­sa ja vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­ois­sa. Suo­mi mai­ni­taan ra­por­tis­sa kak­si ker­taa ja ni­me­no­maan Poh­jois-Ko­re­aa kä­sit­te­le­väs­sä osuu­des­sa.