Simu Pe­rä­lä / STT

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP) on saa­nut val­miik­si esi­tut­kin­nan ta­pauk­ses­sa, jos­sa ne­li­kymp­pi­nen mies am­pui aseel­la kiin­ni­ot­to­ti­lan­tees­sa Huit­ti­sis­sa vii­me syk­sy­nä.

Po­lii­sit oli­vat vii­me syys­kuus­sa nou­ta­mas­sa mies­tä, kun tämä kiel­täy­tyi yh­teis­työs­tä. Mies lu­kit­tau­tui ra­ken­nuk­seen ja kiel­täy­tyi ke­ho­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta tu­le­maan ulos.

Po­lii­si ava­si ra­ken­nuk­sen etuo­ven, jol­loin mies lau­kai­si kak­si aset­ta, KRP ker­too tie­dot­tees­sa. Po­lii­sin kä­si­tyk­sen mu­kaan lau­kauk­set oli koh­dis­tet­tu po­lii­siin.

En­sim­mäi­nen luo­ti py­säh­tyi po­lii­sin mu­kaan oven vie­rei­seen sei­nään ja toi­nen hi­poi po­lii­sin avaa­maa ovea. Po­lii­si ot­ti ti­lan­tees­sa etäi­syyt­tä, min­kä seu­rauk­se­na epäil­ty pys­tyi sul­ke­maan oven. Het­ken ku­lut­tua hän kui­ten­kin tuli ulos ra­ken­nuk­ses­ta, ei­kä vas­tus­ta­nut kiin­ni­ot­toa.

Esi­tut­kin­nas­sa po­lii­sin ta­voit­tee­na oli ar­vi­oi­da lau­kaus­ten ai­heut­ta­maa vaa­raa pai­kal­la ol­leil­le. Ri­kos­tek­ni­ses­sä tut­kin­nas­sa käy­tet­tiin 3D-mal­lin­ta­mis­ta la­ser­kei­lai­mel­la. Sil­lä hah­mo­tet­tiin muun mu­as­sa ri­kos­paik­kaa ja ih­mis­ten si­jain­te­ja am­pu­ma­het­kel­lä. Ai­neis­toa voi­daan po­lii­sin mu­kaan tar­kas­tel­la myös vir­tu­aa­li­la­seil­la.

– Ai­neis­to on mit­ta­tark­kaa ja pal­ve­lee sa­man­kal­tais­ta tar­koi­tus­ta ri­kosp­ro­ses­sis­sa kuin re­konst­ruk­tio, tut­kin­nan­joh­ta­ja Mat­ti Ai­rak­si­nen kes­kus­ri­kos­po­lii­sis­ta ker­too tie­dot­tees­sa.

Esi­tut­kin­nan pe­rus­teel­la po­lii­si epäi­lee, et­tä kuu­den po­lii­sin hen­ki ja ter­veys vaa­ran­tui mie­hen am­pu­mien lau­kaus­ten vuok­si. Mies­tä epäil­lään kuu­des­ta mur­han yri­tyk­ses­tä sekä vir­ka­mie­hen vä­ki­val­tai­ses­ta vas­tus­ta­mi­ses­ta ja am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta.

Epäil­ty on po­lii­sin mu­kaan kiis­tä­nyt ri­ko­se­päi­lyt am­pu­ma-ase­ri­kos­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta.

STT:n tie­to­jen mu­kaan ne­li­kymp­pi­sel­lä epäil­lyl­lä on ai­em­paa ri­kos­taus­taa. Hä­net on ai­em­min tuo­mit­tu muun mu­as­sa tör­ke­äs­tä va­pau­den­riis­tos­ta.

Vaa­san ho­vi­oi­keu­den mu­kaan epäil­ty oli yh­des­sä toi­sen mie­hen kans­sa pa­kot­ta­nut sat­tu­mal­ta ta­paa­man­sa kak­si mies­tä kul­jet­ta­maan hei­dät paik­ka­kun­nal­ta toi­sel­le. Te­hos­taak­seen vaa­ti­mus­taan he oli­vat oi­keu­den mu­kaan uhan­neet mie­hiä pe­sä­pal­lo­mai­lal­la ja pa­tu­kal­la.