STT–AFP

Mo­net ai­em­min sul­je­tut Twit­ter-ti­lit pa­lau­tu­vat en­si vii­kol­la jäl­leen nä­ky­vil­le. Yh­ti­ön os­ta­nut Elon Musk ker­toi asi­as­ta Twit­ter-ti­lil­lään myö­hään tors­tai­na Suo­men ai­kaa.

Musk jär­jes­ti Twit­ter-käyt­tä­jil­le ää­nes­tyk­sen, jos­sa hän ky­syi, pi­täi­si­kö Twit­te­rin ar­mah­taa sul­je­tut ti­lit sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, et­tei­vät nii­den hal­ti­jat ole rik­ko­neet la­kia tai osoit­tau­tu­neet räi­keik­si ros­ka­pos­ti­ti­leik­si. Yli 70 pro­sent­tia yli kol­mes­ta mil­joo­nas­ta vas­taa­jas­ta ää­nes­ti kyl­lä.

Mus­kia on ar­vos­tel­tu sii­tä, et­tä hä­nen mo­de­roin­tik­ri­tee­rin­sä vai­kut­ta­vat riip­pu­van hä­nen omis­ta ai­lah­te­luis­taan. Joi­ta­kin ai­em­min sul­jet­tu­ja ti­le­jä on jo pa­lau­tet­tu, joi­ta­kin taas ei.

Musk jär­jes­ti vas­taa­van ää­nes­tyk­sen myös sii­tä, pi­täi­si­kö Yh­dys­val­tain en­ti­sen pre­si­den­tin Do­nald Trum­pin tili ava­ta uu­del­leen. Tuol­loin niuk­ka enem­mis­tö käyt­tä­jis­tä tuki Trum­pin pa­luun sal­li­mis­ta.

Mus­kin epä­tie­teel­li­set ky­se­lyt ovat avoi­mia kai­kil­le käyt­tä­jil­le, ja vas­tauk­sia voi ker­tyä feik­ki­ti­leil­tä ja bo­teis­ta. Li­säk­si Mus­kia seu­raa 118 mil­joo­naa käyt­tä­jää, jo­ten mo­net Twit­te­rin 450 mil­joo­nas­ta kuu­kau­sit­tain ak­tii­vi­ses­ta käyt­tä­jäs­tä ei­vät ole vält­tä­mät­tä lain­kaan näh­neet ky­se­lyä.

Sul­jet­tu­jen ti­lien laa­ja­mit­tai­nen ar­mah­ta­mi­nen saat­taa he­rät­tää huol­ta vi­ra­no­mai­sis­sa, jot­ka tark­kai­le­vat jat­ku­vas­ti, mitä Musk te­kee kit­ke­äk­seen vi­ha­pu­het­ta. Pää­tös voi säi­käh­dyt­tää myös tek­no­lo­gi­a­jä­tit Ap­p­len ja Goog­len, jot­ka voi­vat ha­lu­tes­saan pois­taa Twit­te­rin so­vel­lus­kau­pois­taan si­säl­lön ai­heut­ta­mi­nen huo­le­nai­hei­den vuok­si.

En­nen Trum­pia Mus­kin omis­ta­ma Twit­ter oli avan­nut uu­del­leen mui­ta­kin ker­taal­leen sul­jet­tu­ja ti­le­jä.

Ai­van kaik­kia Musk ei alus­tal­le huo­li: esi­mer­kik­si Sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­ta le­vit­tä­neen Alex Jo­ne­sin ti­lin avaa­mis­ta hän ei aio sal­lia. Jo­nes on le­vit­tä­nyt sit­tem­min pe­ru­mi­aan pe­rät­tö­miä väit­tei­tä San­dy Hoo­kin kou­lu­am­pu­mi­ses­ta ja sa­no­nut, et­tä kou­lu­sur­ma oli la­vas­tet­tu ase­la­kien ki­ris­tä­mi­sek­si.

Musk ker­toi Twit­te­ris­sä joi­ta­kin päi­viä sit­ten, et­tä hän ei tun­ne ar­moa ke­tään sel­lais­ta koh­taan, joka käyt­tää las­ten kuo­le­maa eduk­seen, po­liit­ti­siin tar­koi­tuk­siin tai ha­ke­ak­seen jul­ki­suut­ta. Musk sa­noi tvii­tis­sään, et­tä hä­nen en­sim­mäi­nen lap­sen­sa oli kuol­lut hä­nen kä­si­var­sil­leen.

Twit­te­rin si­säl­lön mo­de­roin­ti tu­le­vai­suu­des­sa on nous­sut mer­kit­tä­väk­si huo­le­nai­heek­si. Mo­net suu­ret mai­nos­ta­jat ovat py­sy­tel­leet pois­sa si­vus­tol­ta sen jäl­keen, kun ai­em­min täs­sä kuus­sa si­vus­ton epä­on­nis­tu­nut uu­dis­tus ai­heut­ti feik­ki­ti­lien tul­van.

Sa­maan ai­kaan si­säl­töä val­vo­vat tii­mit ovat ku­tis­tu­neet, kun yh­tiö ir­ti­sa­noi Mus­kin joh­dol­la puo­let työn­te­ki­jöis­tään.