STT

Muu­sik­ko Lau­ri Täh­kä on saa­nut syyt­teen pa­kot­ta­mi­ses­ta sek­su­aa­li­seen te­koon. Syy­te on nos­tet­tu Kan­ta-Hä­meen kä­rä­jä­oi­keu­des­sa täl­lä vii­kol­la. Asi­as­ta ker­toi en­sin Il­ta-Sa­no­mat

Täh­kä kom­men­toi asi­aa Ins­tag­ra­mis­sa. Hän kir­joit­taa an­ta­neen­sa asi­as­sa oman sel­vi­tyk­sen­sä vi­ra­no­mai­sil­le ja kiis­tä­vän­sä syyl­lis­ty­neen­sä väi­tet­tyi­hin te­koi­hin.

– Mi­nua vas­taan on nos­tet­tu syy­te, ja olen an­ta­nut ai­hees­ta oman sel­vi­tyk­se­ni vi­ra­no­mai­sil­le. En ole syyl­lis­ty­nyt väi­tet­tyi­hin asi­oi­hin. Olen luot­ta­vai­nen, et­tä tämä sel­vi­ää ai­ka­naan, toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man pian. En täs­sä vai­hees­sa voi kom­men­toi­da asi­aa enem­pää, jul­kai­sus­sa kir­joi­te­taan.

Täh­kä, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Jark­ko Suo, tuli tun­ne­tuk­si Lau­ri Täh­kä ja Elon­ker­juu -yh­ty­ees­tä. Hän on sit­tem­min jul­kais­sut mu­siik­kia soo­lo­ar­tis­ti­na. Hän on ol­lut mu­ka­na Vain elä­mää -oh­jel­mas­sa.

Sek­su­aa­li­seen te­koon pa­kot­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan mui­ta sek­su­aa­li­sia te­ko­ja kuin su­ku­puo­liyh­teyt­tä. Kyse on esi­mer­kik­si kos­ket­te­lus­ta vas­toin toi­sen tah­toa. Ri­kos­ni­mi­ke kor­vau­tui vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan tul­lees­sa sek­su­aa­li­ri­kos­lain uu­dis­tuk­ses­sa sek­su­aa­li­sel­la ka­jo­a­mi­sel­la.