Min­ja Vii­ta­nen / STT

Suo­mes­sa odo­tuk­set Nato-pro­ses­sin myön­tei­ses­tä pää­tök­ses­tä ovat nyt kor­ke­al­la, kir­joit­taa Ruot­sin yleis­ra­di­oyh­tiö SVT. Ase­tel­ma on pe­dat­tu SVT:n Tur­kin-kir­jeen­vaih­ta­jan To­mas Thoré­nin mu­kaan si­ten, et­tä Turk­ki hy­väk­syi­si Suo­men Nato-jä­se­nyy­den.

Maan yleis­ra­di­oyh­ti­ön mu­kaan Turk­ki voi­si ää­nes­tää Suo­men jä­se­nyy­des­tä jo en­si vii­kol­la, jos pre­si­dent­ti Re­cep Ta­yyip Er­do­gan näyt­tää tä­nään vih­re­ää va­loa.

– Kaik­ki var­maan odot­ta­vat ra­ti­fi­oin­ti­lu­paus­ta tä­nään, sa­noo myös SVT:n Hel­sin­gin-kir­jeen­vaih­ta­ja Li­se­lott Lindst­röm.

Myös Ruot­sin ul­ko­mi­nis­te­ri To­bi­as Bil­lst­röm us­koo Tur­kin il­moit­ta­van tä­nään asi­as­ta.

– Täy­tyy olet­taa, et­tä täl­lä Tur­kin ja Suo­men val­ti­on­pää­mies­ten ta­paa­mi­sel­la on sel­lai­nen vai­ku­tus, et­tä Tur­kin puo­lel­ta tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti vies­ti, et­tä Suo­men jä­se­nyys ra­ti­fi­oi­daan, hän sa­noi uu­tis­toi­mis­to TT:lle.

Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son ja pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö pu­hui­vat SVT:n mu­kaan ei­len pu­he­li­mes­sa.

Kris­ters­son sa­noi Da­gens Ny­he­te­rin mu­kaan jo tiis­tai­ses­sa leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa, et­tä to­den­nä­köi­syys sil­le, et­tä Suo­mi liit­tyy so­ti­las­liit­toon en­nen Ruot­sia, on nous­sut.

– Ruot­sin tie Na­toon on ai­na ol­lut pi­dem­pi kuin Suo­men, sa­noi Ruot­sin Nato-neu­vot­te­lu­ja joh­ta­va Os­car Stenst­röm sa­mas­sa leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

Kris­ters­so­nin mu­kaan Ruot­si on val­mis­tau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa Turk­ki il­moit­tai­si ai­keis­taan ra­ti­fi­oi­da vain Suo­men jä­se­nyy­den.

Pää­mi­nis­te­ri huo­maut­ti myös, et­tä Ruot­si oli­si täy­sin Nato-mai­den ym­pä­röi­mä­nä, jos Suo­mi liit­tyy so­ti­las­liit­toon ai­em­min. Tämä voi­si Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­ber­gin mu­kaan teh­dä Ruot­sis­ta­kin tur­val­li­sem­man.