An­ni­na Ruo­kos­ki

Noor­mark­ku­lais­syn­tyi­sen Tii­na Kat­rii­na Tik­ka­sen toi­nen kau­no­kir­jal­li­nen ro­maa­ni on jul­kais­tu. Ro­maa­ni kä­sit­te­lee pa­ri­suh­det­ta ja eri­tyi­ses­ti sitä, mi­ten jos­kus pa­la­vas­ti ra­kas­tu­neet, per­heen­pe­rus­ta­neet hen­ki­löt lo­pul­ta jopa vi­haa­vat toi­si­aan. Kuin­ka pa­ri­suh­de py­syy koos­sa per­he­ar­jen kes­kel­lä. Min­kä­lais­ta val­lan­käyt­töä pa­ri­suh­tees­sa on?

– Mitä sii­nä vä­lis­sä ta­pah­tuu, tämä te­ma­tiik­ka kieh­too mi­nua,Tii­na Kat­rii­na Tik­ka­nen ker­too.

Tikkasen uusi kirja Ei mitään hätää käsittelee parisuhdetta ja sen vallankäyttöä. Viime maanantaina kirja ilmestyi myös äänikirjana.

Tikkasen uusi kirja Ei mitään hätää käsittelee parisuhdetta ja sen vallankäyttöä. Viime maanantaina kirja ilmestyi myös äänikirjana.

Tii­na Kat­rii­na Tik­ka­nen kiin­nos­tui pa­ri­suh­tei­den val­ta­dy­na­mii­kois­ta työs­ken­nel­les­sään pro­jek­tis­sa, jos­sa au­tet­tiin eroa har­kit­se­via tai jo eron­nei­ta van­hem­pia. Tik­ka­nen to­te­aa, et­tä uu­si kir­ja ei ole kui­ten­kaan ero­kir­ja.

– Kir­jas­sa, ku­ten ei kau­no­kir­jal­li­suu­des­sa yleen­sä, ei an­ne­ta val­mii­ta vas­tauk­sia, vaan en­nem­min lai­te­taan poh­ti­maan ja ajat­te­le­maan sekä esi­te­tään ky­sy­myk­siä, Tik­ka­nen tii­vis­tää.

Tik­ka­nen osal­lis­tuu en­si lau­an­tai­na Po­rin päi­vään Suo­ma­lai­ses­sa kir­ja­kau­pas­sa kaup­pa­kes­kus Puu­vil­las­sa. Hän kes­kus­te­lee kir­jois­taan ja kir­joit­ta­mi­ses­taan sekä kir­joit­taa kir­joi­hin omis­tus­kir­joi­tuk­sia kel­lo 12.30 al­ka­en.

Tik­ka­sen esi­kois­te­os, vuon­na 2020 jul­kais­tu Toi­nen sil­mä kiin­ni oli sekä ar­vos­te­li­joi­den et­tä lu­ki­joi­den kes­kuu­des­sa me­nes­tys.