An­nii­na Kor­pe­la / STT

Nuor­ten tyy­ty­väi­syys elä­mään­sä pa­lau­tui vii­me vuon­na jo lä­hes ko­ro­na-ai­kaa edel­tä­neel­le ta­sol­le. Asia il­me­nee uu­sim­man eli vii­me vuo­den Nuo­ri­so­ba­ro­met­rin tu­lok­sis­ta, jot­ka jul­kais­tiin tors­tai­na.

Yli nel­jä vii­des­tä Nuo­ri­so­ba­ro­met­riin vas­tan­nees­ta nuo­res­ta koki päi­vit­täi­sen ar­jen ole­van mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja elä­män hy­vin hal­lin­nas­sa.

– Ko­ro­na-ai­ka­na, var­sin­kin sii­nä al­ku­vai­hees­sa, ta­pah­tui mo­nen­lai­sia hy­vin­voin­ti­pu­do­tuk­sia nuor­ten osal­ta. Näil­lä mit­ta­reil­la näyt­tää sil­tä, et­tä pa­lau­tu­mis­ta on ta­pah­tu­nut, jos­kaan ei vie­lä ihan sil­le ta­sol­le, mis­tä en­nen ko­ro­naa läh­det­tiin, eri­kois­tut­ki­ja Ant­ti Ki­vi­jär­vi Nuo­ri­so­tut­ki­mus­ver­kos­tos­ta ker­too STT:lle.

Vuo­den 2022 Nuo­ri­so­ba­ro­met­rin tee­ma oli re­si­liens­si epä­var­muu­den ajas­sa. Ba­ro­met­riin vas­tan­neil­ta nuo­ril­ta ky­syt­tiin koh­da­tuis­ta vas­toin­käy­mi­sis­tä sekä ky­vys­tä koh­da­ta vai­keuk­sia ja pa­lau­tua niis­tä.

Nuo­ri­so­ba­ro­met­ri tuot­taa tie­toa nuor­ten nä­ke­myk­sis­tä, asen­teis­ta ja ar­vois­ta. Nuor­ten hy­vin­voin­tia seu­ra­taan esi­mer­kik­si kou­lu­ter­veys­ky­se­lyin.

Ba­ro­met­rin mu­kaan ka­ve­rei­den ta­paa­mis­tah­ti oli har­ven­tu­nut nuo­ril­la huo­mat­ta­van pal­jon, mitä Ki­vi­jär­vi pi­tää yl­lät­tä­vä­nä ja huo­les­tut­ta­va­na tut­ki­mus­tu­lok­se­na.

– Niin pal­jon, et­tä sel­lai­sia muu­tok­sia ei ba­ro­met­rin his­to­ri­as­sa ole ai­kai­sem­min ol­lut, Ki­vi­jär­vi ku­vai­lee.

Ka­ve­rei­den ta­paa­mis­tah­din las­ku oli kai­kil­la ikä­ryh­mil­lä huo­mat­ta­vaa, jopa dra­maat­tis­ta ver­rat­tu­na vuo­teen 2015, jol­loin asi­aa vii­mek­si ky­syt­tiin Nuo­ri­so­ba­ro­met­ris­sä.

15–19-vuo­ti­ai­den osal­ta ta­paa­mis­tah­ti oli jo pit­kään ol­lut loi­vas­sa las­ku­suun­nas­sa, mut­ta yli 20-vuo­ti­ail­la tren­di oli ol­lut pi­kem­min­kin nou­se­va koko 2000-lu­vun.

Ai­neis­ton pe­rus­teel­la so­si­aa­li­set ta­paa­mi­set ei­vät myös­kään ol­leet kor­vau­tu­neet tie­to­ko­ne­vä­lit­tei­sel­lä yh­tey­den­pi­dol­la.

– Näyt­täi­si sil­tä, et­tä ko­ro­na on muut­ta­nut ai­ka mo­nien­kin nuor­ten toi­min­taa suh­tees­sa omiin ka­ve­rei­hin. Tämä oli yl­lä­tys ja kiel­tei­sem­pään suun­taan me­ne­vä tren­di, Ki­vi­jär­vi sa­noo.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kai­nen so­si­aa­lis­ten kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen se­lit­tä­nee vain osan muu­tok­sis­ta, sil­lä ba­ro­met­rin ai­neis­to ke­rät­tiin al­ku­vuo­des­ta 2022, jol­loin kaik­kein ko­vim­mat ra­joi­tuk­set ei­vät enää ol­leet voi­mas­sa.

Nuo­ri­so­ba­ro­met­ris­sa on seu­rat­tu jo pit­kään nuor­ten ver­tais­suh­tei­ta. Ki­vi­jär­vi muis­tut­taa, et­tä ikä­to­ve­rei­den nä­ke­mi­nen on ai­na ol­lut vah­vas­ti yh­tey­des­sä nuor­ten hy­vin­voin­tiin.

Ba­ro­met­rin mu­kaan suo­ma­lais­nuor­ten it­se ar­vi­oi­ma re­si­liens­si eli krii­sin­kes­tä­vyys oli kes­ki­mää­rin ver­rat­tain kor­ke­al­la ta­sol­la, mut­ta toi­saal­ta ar­vi­ot vaih­te­li­vat ryh­mä­koh­tai­ses­ti.

Eri­tyi­ses­ti vä­hem­mis­töi­hin iden­ti­fi­oi­tu­vat, työ­mark­ki­noi­den reu­na­mil­le jää­neet, muun­kie­li­set ja nai­set ar­vi­oi­vat re­si­liens­sin­sä ver­rok­ki­ryh­mi­ään hei­kom­mak­si.

Tyy­pil­li­sim­mik­si vai­keuk­sik­si nuo­ret ni­me­si­vät lä­hei­siin liit­ty­vät huo­let ja me­ne­tyk­set, opis­ke­luun kyt­key­ty­vät epä­var­muu­det ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat. Näi­den li­säk­si lä­hes puo­let vas­taa­jis­ta oli ko­ke­nut kou­lu­kiu­saa­mis­ta elä­män­sä ai­ka­na ja nel­jän­nes oli jou­tu­nut tur­vau­tu­maan toi­meen­tu­lo­tu­keen.

Ba­ro­met­rin mu­kaan eni­ten eri­lai­sia vai­keuk­sia oli­vat ko­ke­neet työ­mark­ki­noi­den ja kou­lu­tus­jär­jes­tel­män ul­ko­puo­lel­le jää­neet sekä vä­hem­mis­töi­hin iden­ti­fi­oi­tu­vat.

Vai­keuk­sis­sa aut­ta­vik­si asi­oik­si nuo­ret ni­me­si­vät tyy­pil­li­sim­min ys­tä­vät ja per­heen­jä­se­net. Lä­hei­sil­tä tu­kea saa­neet ar­vi­oi­vat krii­sin­kes­tä­vyy­ten­sä mui­ta vah­vem­mak­si.

Ba­ro­met­ris­sa nuo­ril­ta ky­syt­tiin myös epä­var­muu­den ja tur­vat­to­muu­den ko­ke­muk­sis­ta, stres­sis­tä, ar­jen mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä, tyy­ty­väi­syy­des­tä elä­mään, so­si­aa­li­ses­ta kiin­nit­ty­nei­syy­des­tä, päih­de­a­sen­teis­ta ja ins­ti­tu­ti­o­naa­li­ses­ta luot­ta­muk­ses­ta.

Vas­taus­ten mu­kaan eni­ten epä­var­muut­ta ja tur­vat­to­muut­ta nuo­ret ko­ki­vat oman tu­le­vai­suu­den, toi­meen­tu­lon ja työn saa­mi­sen ta­kia.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­mää kos­ke­vat epä­var­muu­den ja tur­vat­to­muu­den ko­ke­muk­set sen si­jaan oli­vat vä­hen­ty­neet lä­hes kaik­kien ky­syt­ty­jen asi­oi­den osal­ta ver­rat­tu­na edel­li­siin mit­tauk­siin.

– Kään­tö­puo­le­na on se, et­tä kyl­lä siel­lä (ba­ro­met­rin vas­tauk­sis­sa) jäl­leen ker­ran nä­kyi­vät mo­nen­lai­set yh­teis­kun­nal­li­siin ase­miin liit­ty­vät eri­ar­voi­suu­det ja po­la­ri­saa­ti­o­ke­hi­tyk­set, Ki­vi­jär­vi ker­too.

Enem­mis­tö ba­ro­met­riin vas­tan­neis­ta nuo­ris­ta ker­toi suh­tau­tu­van­sa päih­tei­siin ja nii­den käyt­töön kriit­ti­ses­ti. Kaik­kein nuo­rim­pien vas­taa­jien päih­de­a­sen­teet oli­vat kiel­tei­sim­mät.

Ba­ro­met­rin mu­kaan nuor­ten al­ko­ho­lia kos­ke­vat nä­ke­myk­set ovat muut­tu­neet tiu­kem­mik­si 20 vuo­den ajan. Sa­maan ai­kaan nuor­ten suh­tau­tu­mi­nen huu­mei­siin on muut­tu­nut hy­väk­sy­väm­mäk­si ja huu­me­po­liit­ti­set nä­ke­myk­set va­paa­mie­li­sem­mik­si.

– Toki edel­leen val­ta­o­sa nuo­ris­ta suh­tau­tuu va­rauk­sel­la huu­mau­sai­nei­siin, mut­ta sii­nä on ta­pah­tu­nut pien­tä muu­tos­ta. Se eh­kä hei­jas­taa myös jul­kis­ta kes­kus­te­lua. Huu­mau­sai­neis­ta kes­kus­tel­laan tänä päi­vä­nä li­be­raa­lim­min, Ki­vi­jär­vi sa­noo.

Nuor­ten ins­ti­tu­ti­o­naa­li­nen luot­ta­mus oli ba­ro­met­rin mu­kaan var­sin vah­vaa. Val­ta­o­sa ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta nuo­ris­ta luot­ti eri­tyi­ses­ti vi­ra­no­mai­siin mut­ta myös po­liit­ti­siin toi­mi­joi­hin.

Ins­ti­tu­ti­o­naa­li­nen luot­ta­mus oli py­sy­nyt pää­piir­teit­täin sa­mal­la ta­sol­la kuin vuon­na 2018, jol­loin asi­aa vii­mek­si ky­syt­tiin Nuo­ri­so­ba­ro­met­ris­sä.

Ba­ro­met­rin mu­kaan kou­lut­ta­mat­to­muus, työt­tö­myys ja vä­hem­mis­töi­hin iden­ti­fi­oi­tu­mi­nen oli­vat yh­tey­des­sä ma­ta­laan ins­ti­tu­ti­o­naa­li­seen luot­ta­muk­seen.

Nuo­ri­so­ba­ro­met­ri on vuo­sit­tain to­teu­tet­ta­va tut­ki­mus, jo­hon haas­ta­tel­laan Suo­mes­sa asu­via 15–29-vuo­ti­ai­ta nuo­ria.

Vuo­den 2022 tut­ki­muk­seen vas­ta­si va­jaat 1 900 nuor­ta. Pu­he­lin­haas­tat­te­lut to­teu­tet­tiin tam­mi–hel­mi­kuus­sa 2022.