Tar­ve­sel­vi­tys­ten tar­koi­tuk­se­na on kar­toit­taa nuo­ri­so­ta­lon ja sta­di­o­nin toi­min­to­jen tu­le­vai­suu­den tar­peet poh­ja­työ­nä han­ke­suun­nit­te­lun aloit­ta­mi­sel­le. Tar­ve­sel­vi­tys­ten poh­jal­ta hank­kei­den lo­pul­lis­ta ko­koa, kor­jaus­ten laa­juut­ta, ai­ka­tau­lua ja bud­jet­tia pääs­tään han­ke­sel­vi­tys­vai­hees­sa sel­vit­tä­mään tar­kem­min. Myös hank­kei­den to­teu­tus­muo­dot tar­ken­tu­vat han­ke­suun­nit­te­lun myö­tä.

En­sim­mäi­se­nä tar­ve­sel­vi­tyk­siä kä­sit­te­lee va­paa-ajan lau­ta­kun­ta ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na 13. hel­mi­kuu­ta. Va­paa-ajan lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyn jäl­keen tar­ve­sel­vi­tyk­set ete­ne­vät tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le. Lo­pul­li­sen pää­tök­sen asi­as­ta te­kee Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tus.

Vuon­na 1966 val­mis­tu­nut­ta Po­rin sta­di­o­nia käy­te­tään sään­nöl­li­ses­ti jal­ka­pal­lon edus­tus­ta­son ot­te­lu­ta­pah­tu­mien sekä eri­ta­sois­ten ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen. Sta­di­o­nin yh­tey­des­sä ole­vas­sa huol­to­ra­ken­nuk­ses­sa si­jait­se­via pu­ku­ti­lo­ja käyt­tä­vät jal­ka­pal­loi­li­joi­den ja ylei­sur­hei­li­joi­den li­säk­si myös pe­sä­pal­loi­li­jat, ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon pe­laa­jat sekä alu­een lenk­kei­li­jät ja kun­toi­li­jat. Sta­di­o­nin alue toi­mii myös koko ur­hei­lu­kes­kuk­sen alu­een kent­tä­hen­ki­lös­tön tu­ki­koh­ta­na.

Sta­di­o­nin tar­ve­sel­vi­tyk­ses­sä kä­si­tel­lään pää­kat­so­mon, kent­tä­a­lu­een ja huol­to­ra­ken­nuk­sen ny­ky­kun­toa sekä sta­di­o­nin olo­suh­de­vaa­ti­muk­sia ja nii­hin liit­ty­viä ta­voit­tei­ta. Suo­jel­tua sta­di­on­ra­ken­nus­ta on pe­rus­pa­ran­net­tu use­aan ot­tee­seen 1980- ja 1990-lu­vuil­la sekä vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Sta­di­o­nin tä­män­het­ki­nen kun­to edel­lyt­tää kat­ta­vaa pe­rus­kor­jaus­ta.

Pe­rus­kor­jauk­sen suun­nit­te­lun ta­voit­tee­na on, et­tä sta­di­on pal­ve­lee ur­hei­lu­kes­kuk­sen ar­ki­käyt­töä par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la ja et­tä alu­eel­la voi­daan jat­kos­sa­kin jär­jes­tää eri la­jien kil­pai­lu- ja ot­te­lu­ta­pah­tu­mia. Pe­rus­kor­jaus tu­lee aja­tel­la myös Iso­mä­en alu­een yleis­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti osa­na ur­hei­lu­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­tä niin, et­tä sta­di­on tu­kee jat­kos­sa koko ur­hei­lu­kes­kuk­sen alu­een toi­min­to­ja sekä ar­ki­käy­tön et­tä eri­lais­ten ur­hei­lu­ta­pah­tu­mien osal­ta.

Vuon­na 1982 ra­ken­ne­tus­sa nuo­ri­so­ta­los­sa ei ole sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen suo­ri­tet­tu mit­ta­vaa pe­rus­kor­jaus­ta. Po­rin ydin­kes­kus­tas­sa Iso­lin­nan­ka­dul­la si­jait­se­van ra­ken­nuk­sen toi­min­nan luon­ne ja tar­peet ti­lois­sa ovat ajan saa­tos­sa muut­tu­neet. Nuo­ri­so­ta­lon tar­ve­sel­vi­tyk­ses­sä ra­ken­nuk­sen toi­min­nal­lis­ta ja si­säl­löl­lis­tä kon­sep­tia ha­lu­taan ke­hit­tää vas­taa­maan käyt­tä­jien tar­pei­ta ny­kyis­tä pa­rem­min. Sel­vi­tyk­ses­sä pe­rus­tel­laan ti­lo­jen muu­tos­tar­pei­ta ja nii­den laa­juut­ta sekä ku­va­taan alus­ta­vas­ti tar­vit­ta­vat ti­lat ja niil­le ase­tet­ta­vat vaa­ti­muk­set.

Tar­ve­sel­vi­tyk­sen läh­tö­koh­ta­na on nuo­ri­so­ta­lon toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ny­kyi­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa. Toi­min­to­jen si­joit­tu­mis­ta läh­de­tään sel­vit­tä­mään tar­kem­min han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, jol­loin tar­kas­te­luun tu­lee myös vaih­to­eh­to, jos­sa nuo­ri­so­ta­lon toi­min­not si­joit­tui­si­vat ny­kyi­seen kir­jas­to­ra­ken­nuk­seen yh­des­sä pää­kir­jas­ton ja Oh­jaa­mon kans­sa. Täl­löin yh­te­nä tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to­na oli­si nuo­ri­so­ta­lon ra­ken­nuk­sen ja ton­tin ke­hit­tä­mi­nen uu­siin tar­pei­siin.

Nuo­ri­so­ta­lon suun­nit­te­lun toi­min­ta-aja­tuk­se­na on luo­da suo­tui­sat edel­ly­tyk­set nuor­ten per­soo­nal­li­suu­den ke­hi­tys­tä, luo­vuut­ta, viih­tyi­syyt­tä sekä yh­teis­kun­nan toi­min­taan osal­lis­tu­mis­ta edis­tä­vil­le va­paa-ajan toi­min­noil­le. Nuo­ri­so­ta­lon toi­min­nas­sa on huo­mi­oi­tu nuor­ten toi­veet ja tar­peet, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni po­ri­lai­nen nuo­ri tun­ti­si pai­kan omak­seen. Ti­lo­jen te­hok­kaan käy­tön var­mis­ta­mi­sek­si myös mui­den koh­de­ryh­mien mah­dol­li­suus käyt­tää ti­lo­ja ja sen pal­ve­lu­ja on huo­mi­oi­tu.