Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Oi­keus­kans­le­ri Tuo­mas Pöys­ti sa­noo ym­mär­tä­neen­sä, et­tä Nato-so­pi­muk­sen edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­tä en­nen kaik­kien jä­sen­mai­den ra­ti­fi­oin­te­ja on yh­tei­nen tah­to­ti­la ja tämä on ol­lut myös val­mis­teil­la ole­van hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen taus­ta-aja­tuk­se­na.

Asi­aan vii­tat­tiin esi­mer­kik­si Nato-asi­an kä­sit­te­lyä koor­di­noi­nees­sa epä­vi­ral­li­ses­sa ta­paa­mi­ses­sa edus­kun­nas­sa. Ta­paa­mi­nen pi­det­tiin pu­he­mies Mat­ti Van­ha­sen (kesk.) joh­dol­la, ja sii­hen osal­lis­tui muun mu­as­sa kes­kei­sim­pien va­li­o­kun­tien joh­toa sekä edus­ta­jat val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­ta, ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­li­as­ta ja ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­tä.

Asi­as­ta ei kui­ten­kaan ole teh­ty muo­dol­lis­ta pää­tös­tä, sil­lä esi­tyk­sen tuo­mi­ses­ta edus­kun­taan päät­tää hal­li­tus ja edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn ai­ka­tau­lus­ta puo­les­taan pu­he­mies­neu­vos­to. Asi­as­ta on kui­ten­kin käy­ty kes­kus­te­lua.

–  Täl­lais­ta kes­kus­te­lua sii­tä, et­tä näin oli­si vii­sas­ta toi­mia, et­tä se eh­di­tään kä­si­tel­lä. Ja toi­saal­ta saa­daan Suo­men jä­se­nyys voi­maan niin no­pe­as­ti kuin se vain on nii­den pro­ses­sien kan­nal­ta mah­dol­lis­ta, Pöys­ti sa­noo STT:lle.

Asia nou­si esiin tors­tai­na, kun jul­ki­suu­des­sa ker­rot­tiin ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­li­an ke­hot­ta­neen hal­li­tus­ta an­ta­maan edus­kun­nal­le esi­tyk­sen Nato-so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä jo en­nen Un­ka­rin ja Tur­kin ra­ti­fi­oin­te­ja. Tämä kävi il­mi kans­li­an lau­sun­nos­ta, jota sil­tä on pyy­det­ty hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen.

Oi­keus­kans­le­rin mu­kaan Nato-so­pi­muk­sen kä­sit­te­ly edus­kun­nas­sa en­nen asi­an ra­ti­fi­oin­tia kai­kis­sa jä­sen­mais­sa on oi­keu­del­li­ses­ti täy­sin mah­dol­lis­ta ja asi­an­mu­kais­ta, sil­lä so­pi­mus ei ra­ti­fi­oin­neis­sa muu­tu.

Pöys­tin mu­kaan on ta­va­no­mais­ta, et­tä Suo­mi saa val­miik­si oman osuu­ten­sa kan­sain­vä­li­seen so­pi­muk­seen liit­ty­mi­ses­tä jo en­nen kuin kaik­ki maat ovat saa­neet ra­ti­fi­oin­tin­sa val­miik­si.

–  Ja se sit­ten jää odot­ta­maan sitä, et­tä vii­mei­set­kin (ra­ti­fi­oin­nit) on teh­ty, ja sit­ten ase­tuk­sel­la sää­de­tään voi­maan. Tämä on ihan ta­va­no­mai­nen me­net­te­ly, Pöys­ti sa­noo.