Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) mu­kaan ydi­na­seet saat­ta­vat ol­la so­ti­las­liit­to Na­ton kaik­kein tär­kein pe­lo­te. Or­po kom­men­toi asi­aa leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa vie­rai­lul­laan Lat­vi­an pää­kau­pun­gis­sa Rii­as­sa tä­nään.

Or­pol­ta ky­syt­tiin ti­lai­suu­des­sa, mikä on Suo­men kan­ta Na­ton tak­tis­ten ydi­na­sei­den si­joit­te­luun. Ky­sy­myk­sen esit­tä­neen toi­mit­ta­jan mu­kaan asia saat­taa nous­ta esiin Na­ton huip­pu­ko­kouk­ses­sa ke­säl­lä Yh­dys­val­lois­sa.

Or­po ei vas­tan­nut ky­sy­myk­seen suo­raan vaan tyy­tyi ko­ros­ta­maan ydi­na­se­pe­lot­teen tär­keyt­tä so­ti­las­lii­tol­le.

– Ydi­na­seet ovat erit­täin tär­keä osa Na­ton pe­lo­tet­ta. Ne saat­ta­vat ol­la jopa kaik­kein tär­kein osa sitä, Or­po sa­noi.

– Suo­mi jat­kaa jä­se­nyy­ten­sä ra­ken­ta­mis­ta Na­tos­sa. Tu­lem­me kat­so­maan pää­tös ker­ral­laan, min­kä­lai­nen so­ti­las­lii­ton jä­sen Suo­mes­ta tu­lee. Osal­lis­tum­me tie­ten­kin kes­kus­te­lui­hin mui­den jä­sen­mai­den tur­val­li­suus­huo­lis­ta ja au­tam­me hei­tä.

Or­po ta­pa­si Rii­as­sa Lat­vi­an pää­mi­nis­te­rin Evi­ka Si­li­nan. Pää­mi­nis­te­rit ker­toi­vat kes­kus­tel­leen­sa en­nen leh­dis­tö­ti­lai­suut­ta muun mu­as­sa tur­val­li­suus­ky­sy­myk­sis­tä ja Eu­roo­pan puo­lus­tus­te­ol­li­suu­des­ta.

Ai­he on eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen Lat­vi­as­sa juu­ri tä­nään, sil­lä Suo­men val­ti­on enem­mis­tö­o­mis­ta­ma puo­lus­tus­vä­li­ne­val­mis­ta­ja Pat­ria avaa maas­sa uu­den tuo­tan­to­lai­tok­sen. Myös pää­mi­nis­te­rien on mää­rä osal­lis­tua ava­jai­siin.

– Suo­mi ja Lat­via jat­ka­vat yh­teis­työ­tään niin puo­lus­tuk­sen kuin ta­lou­den sa­ral­la, pää­mi­nis­te­ri Si­li­na sa­noi leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

– Eu­roo­pan so­ta­tar­vi­ke­tuo­tan­non laa­jen­ta­mi­nen vaa­tii va­ro­ja, ja olen tyy­ty­väi­nen, et­tä suo­ma­lai­set yh­ti­öt ovat val­mii­ta in­ves­toi­maan Lat­vi­aan.

Val­mie­ran kau­pun­kiin avat­ta­van tuo­tan­to­lai­tok­sen on mää­rä tuot­taa Pat­ria 6x6 -ajo­neu­vo­ja ja si­ten li­sä­tä pans­sa­roi­tu­jen ajo­neu­vo­jen tuo­tan­toa Lat­vi­as­sa.

Lat­vi­an pää­mi­nis­te­ri Si­li­na sa­noo ole­van sel­vää, et­tä Ve­nä­jä et­sii täl­lä het­kel­lä uu­sia hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen ta­po­ja Eu­roo­pas­sa.

Si­li­nan mu­kaan eu­roop­pa­lais­ten mai­den on ol­ta­va il­mi­ön edes­sä sit­kei­tä ja re­a­goi­ta­va to­si­a­si­oi­den poh­jal­ta. Hän viit­ta­si muun mu­as­sa Ve­nä­jän mah­dol­li­siin ai­kei­siin muut­taa me­ri­ra­jo­ja Itä­me­rel­lä.

– Mie­les­tä­ni se, et­tä ra­jo­jen muut­ta­mis­ta kos­ke­va in­for­maa­tio en­sin il­mes­tyi ja sit­ten ka­to­si Ve­nä­jän hal­lin­non si­vuil­ta osoit­taa, et­tä Ve­nä­jä ha­lu­si hor­jut­taa Itä­me­ren alu­een sekä Eu­roo­pan mai­den va­kaut­ta, Si­li­na sa­noi.

Hän kom­men­toi asi­aa yh­tei­ses­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa Or­pon kans­sa.

– Pi­din pal­jon Or­pon vies­tis­tä, jon­ka hän an­toi me­di­al­le me­ri­ra­ja-asi­as­ta: Suo­mes­sa py­sy­tään rau­hal­li­si­na, ja maan toi­met pe­rus­tu­vat fak­toi­hin, Si­li­na ker­toi.

– Ve­nä­jäl­tä tu­le­vas­sa hyb­ri­di­pai­nos­tuk­ses­sa on tär­ke­ää, et­tä Eu­roo­pan mail­la on ti­lan­tees­ta yh­te­näis­tä in­for­maa­ti­o­ta ja kaik­ki re­a­goi­vat sii­hen sa­mal­la ta­val­la. Täy­tyy ol­la tark­ka­na, et­tem­me yli­re­a­goi.

Itä­me­ren raja-asi­an li­säk­si Ve­nä­jä on ak­ti­voi­tu­nut Vi­ron ja Ve­nä­jän ra­jal­la vir­taa­val­la Nar­va­jo­el­la.

Vi­ron ra­ja­var­ti­os­ton mu­kaan Ve­nä­jän ra­ja­var­ti­os­to pois­ti ra­ja­jo­es­ta väy­lä­poi­ju­ja tois­sa yö­nä. Vi­ron ve­sil­lä ol­leet poi­jut oli­vat tar­koi­tet­tu es­tä­mään alus­ten jou­tu­mi­nen va­hin­gos­sa Ve­nä­jän ve­sil­le. Asia nou­si ot­si­koi­hin tors­tai­na.

Or­po sa­noi Rii­an leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa tä­nään, et­tä sekä Itä­me­ren et­tä Nar­va­jo­en ta­pauk­sil­la on ajal­li­nen yh­teys.

– Voi ol­la, et­tä Ve­nä­jä tes­taa mei­tä. Em­me tie­dä, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa mei­dän on ol­ta­va hy­vin val­mis­tau­tu­nei­ta kaik­keen, Or­po sa­noi.

– Seu­raam­me ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä hy­vin tark­kaan.

Myös ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.) ker­too Suo­men tark­kai­le­van Nar­va­jo­en ti­lan­net­ta tii­viis­ti. Val­to­nen kom­men­toi asi­aa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä tä­nään.

Val­to­sen mu­kaan väy­lä­poi­ju­jen pois­ta­mi­nen on Ve­nä­jäl­tä jäl­leen yk­si epäys­tä­väl­li­nen teko, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ai­heut­taa häm­men­nys­tä. Val­to­nen ker­too Suo­men il­mai­se­van so­li­daa­ri­suu­ten­sa Vi­rol­le ta­pah­tu­neen joh­dos­ta.