STT

Pe­rus­suo­ma­lai­set esit­tää maa­han­muut­to­po­liit­ti­ses­sa oh­jel­mas­saan, et­tä oi­keus ha­kea tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta ra­jat­tai­siin jat­kos­sa vain Eu­roo­pan si­säl­tä tu­le­vil­le ha­ki­joil­le. Toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen sol­mi­tut kan­sain­vä­li­set pa­ko­lais­so­pi­muk­set ovat puo­lu­een mie­les­tä van­hen­tu­nei­ta.

Suo­men pi­täi­si pe­rus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä luo­pua ko­ko­naan pa­ko­lais­kiin­ti­ös­tä.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lu­aa myös tiu­ken­nuk­sia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taa­not­to-oloi­hin. So­si­aa­lie­tuuk­sia tu­li­si lei­ka­ta tun­tu­vas­ti ja ha­ki­joi­den tu­li­si osal­lis­tua tulk­kauk­sen kus­tan­nuk­siin. Se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si tur­va­pai­kan­ha­ki­jan äly­pu­he­li­men tai mui­den ar­vo­e­si­nei­den hal­tuu­not­toa, puo­lue esit­tää.

Jär­ke­vän maa­han­muut­to­po­li­tii­kan esi­ku­vik­si pe­rus­suo­ma­lai­set nos­taa Itä­val­lan, Tans­kan, Sveit­sin ja Ja­pa­nin.