Je­ca­te­ri­na Mant­si­nen / STT

Poh­jo­la-Nor­de­nin en­ti­nen pää­sih­tee­ri Mic­ha­el Ok­sa­nen on myön­tä­nyt ri­kok­sen­sa tun­nus­ta­mi­soi­keu­den­käyn­nis­sä Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Asia käy il­mi syyt­tä­jän tuo­mi­oe­si­tyk­ses­tä.

Syyt­tä­jä vaa­ti Ok­sa­sel­le, 52, ran­gais­tus­ta tör­ke­äs­tä ka­val­luk­ses­ta, luot­ta­mu­sa­se­man vää­rin­käy­tös­tä, vää­ren­nyk­ses­tä ja kah­des­ta tör­ke­äs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta.

Syyt­tä­jän mu­kaan Ok­sa­nen ka­val­si Poh­jo­la-Nor­den ry:n pää­sih­tee­ri­nä ja Poh­jo­la-Nor­de­nin sää­ti­ön asi­a­mie­he­nä toi­mies­saan niil­tä yh­teen­sä yli 321 000 eu­roa. Ri­kos ta­pah­tui vuo­si­na 2015–2021 use­al­la eri pank­ki­siir­rol­la.

Syyt­tä­jän mu­kaan Ok­sa­nen siir­si ra­ho­ja omil­le ti­leil­leen sekä mak­sat­ti yh­dis­tyk­sel­lä Hel­sin­gin Kruu­nun­haas­sa si­jain­neen asun­ton­sa vuok­ria lä­hes 53 000 eu­ron edes­tä.

– Ok­sa­nen on käyt­tä­nyt hy­väk­seen eri­tyi­sen vas­tuul­lis­ta ase­maan­sa ja ka­val­lus on myös ko­ko­nai­suu­te­na ar­vos­tel­len tör­keä, syyt­tees­sä sa­no­taan.

Li­säk­si Ok­sa­nen jär­jes­ti syyt­tä­jän mu­kaan it­sel­leen oi­keu­det­to­man au­to­e­dun ja oi­keu­det­to­mia pal­kan­ko­ro­tuk­sia. Näi­den ar­vo oli syyt­tä­jän mu­kaan lä­hes 88 000 eu­roa.

Syyt­tä­jän mu­kaan Ok­sa­nen myös vää­ren­si al­le­kir­joi­tuk­sia yh­dis­tyk­sen ja tu­ki­sää­ti­ön hal­li­tus­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin. Vää­ren­net­ty­jä al­le­kir­joi­tuk­sia si­säl­tä­nei­tä asi­a­kir­jo­ja on haas­te­ha­ke­muk­ses­sa lis­tat­tu vuo­sil­ta 2015–2020 yh­teen­sä 12.

Tunnustamisella alennus rangaistukseen

Syyt­tees­sä ol­leet tör­ke­ät kir­jan­pi­to­ri­kok­set ta­pah­tui­vat vuo­si­na 2015–2021. Syyt­tä­jän mu­kaan Ok­sa­nen lai­min­löi lii­ke­ta­pah­tu­mien kir­jaa­mi­sen ja vai­keut­ti oi­ke­an ja riit­tä­vän ku­van saa­mis­ta toi­min­nas­ta.

– Ok­sa­nen on mer­kin­nyt tu­ki­sää­ti­ön kir­jan­pi­toon har­haan­joh­ta­via tai vää­riä tie­to­ja tu­ki­sää­ti­ön va­ro­jen käyt­tö­koh­teis­ta ja nii­den liit­ty­mi­ses­tä tu­ki­sää­ti­ön toi­min­taan. Va­ro­ja on mer­kit­ty siir­re­tyk­si tu­ki­sää­ti­ön va­rain­hoi­to­ti­lil­tä ja tu­ki­sää­ti­ön käyt­tö­ti­lil­tä mm. Poh­jo­la-Nor­de­nin alu­eyh­dis­tys­ten tu­kiin, se­mi­naa­rei­hin ja mui­hin ku­lui­hin, mut­ta it­se asi­as­sa ra­ha­siir­rot ovat pää­ty­neet Ok­sa­sen hen­ki­lö­koh­tai­siin ku­lui­hin.

Tuo­mi­oe­si­tyk­sen mu­kaan Ok­sa­nen on myön­tä­nyt syyl­lis­ty­neen­sä syyt­tä­jän kat­so­miin ri­kok­siin.

– Ok­sa­nen on tun­nus­ta­nut epäil­lyt ri­kok­set ja suos­tu­nut asi­an kä­sit­te­le­mi­seen tun­nus­ta­mi­soi­keu­den­käyn­nis­sä. Ok­sa­nen ja syyt­tä­jä ovat yh­tä miel­tä syyk­si lu­et­ta­vis­ta ri­kok­sis­ta, esi­tyk­ses­sä sa­no­taan.

Syyt­tä­jän mu­kaan oi­keus­käy­tän­nön mu­kai­nen ran­gais­tus ri­kok­sis­ta oli­si kol­me ja puo­li vuot­ta van­keut­ta. Tun­nus­ta­mi­soi­keu­den­käyn­nis­sä syyt­tä­jä kui­ten­kin si­tou­tuu vaa­ti­maan ran­gais­tus­ta lie­ven­ne­tyn ran­gais­tu­sas­tei­kon mu­kai­ses­ti. Näin ol­len Ok­sa­sel­le vaa­di­taan kah­den vuo­den eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja 120 tun­nin yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua.

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den on mää­rä an­taa var­si­nai­nen tuo­mi­o­lau­sel­ma vie­lä tä­nään.