Simu Pe­rä­lä / STT

Po­lii­si epäi­lee kah­ta ih­mis­tä lap­si­kaap­pauk­ses­ta ja tör­ke­äs­tä va­pau­den­riis­tos­ta.

Epäil­lyt van­git­tiin pois­sa­o­le­vi­na Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa per­jan­tai­na. Kä­rä­jä­oi­keu­den van­git­se­mis­tie­to­jen mu­kaan epäil­lyt ri­kok­set ta­pah­tui­vat tä­män vii­kon maa­nan­tai­na Ul­vi­las­sa.

Tut­kin­nan­joh­ta­ja Kim­mo Lind­hol­min mu­kaan ta­pauk­ses­sa on use­am­pia asi­a­no­mis­ta­jia eli uh­re­ja. Hän ei kui­ten­kaan tar­ken­ta­nut STT:lle, kuin­ka mo­nes­ta lap­ses­ta on kyse tai min­kä ikäi­siä lap­set ovat.

Kä­rä­jä­oi­keu­den van­git­se­mis­tie­to­jen mu­kaan epäil­lyt ovat 36-vuo­ti­as nai­nen ja 38-vuo­ti­as mies. Heil­lä on sama su­ku­ni­mi. Lind­holm ei kom­men­toi­nut sitä, ovat­ko epäil­lyt esi­mer­kik­si avi­o­puo­li­so­ja tai su­kua toi­sil­leen. Lind­holm ei myös­kään kom­men­toi­nut sitä, mi­ten epäil­lyt ri­kok­set tu­li­vat po­lii­sin tie­toon.

Ri­kos­lain mu­kaan lap­si­kaap­pauk­ses­ta on kyse esi­mer­kik­si sil­loin, kun lap­si vie­dään pois asuin­val­ti­os­taan.

Tör­ke­äs­tä va­pau­den­riis­tos­ta taas on kyse, jos va­pau­den­me­ne­tys­tä jat­ke­taan yli kol­me vuo­ro­kaut­ta, jos sii­nä ai­heu­te­taan va­ka­vaa vaa­raa toi­sen hen­gel­le tai ter­vey­del­le tai jos sii­nä käy­te­tään eri­tyis­tä jul­muut­ta tai va­ka­van vä­ki­val­lan uh­kaa.