Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii Rau­mal­la jou­lu­kuus­sa ta­pah­tu­nut­ta kes­ki-ikäi­sen mie­hen kuo­le­maa hen­ki­ri­kok­se­na. Tie­dot ja ha­vain­not ta­pauk­ses­ta voi il­moit­taa po­lii­sil­le.

Po­lii­si löy­si tar­kas­tus­teh­tä­vän yh­tey­des­sä Rau­man La­jon alu­eel­la, Leh­ti­kuu­sen­tiel­lä si­jait­se­vas­ta yk­si­tyi­sa­sun­nos­ta kuol­leen mie­hen 20. jou­lu­kuu­ta 2023.

Po­lii­sin pai­kal­la te­ke­mien tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la asi­aa alet­tiin tut­kia epäil­ty­nä tap­po­na. Uh­ri on kuol­lut 19.–20. jou­lu­kuu­ta 2023.

Jou­lu- ja tam­mi­kuun ai­ka­na asi­as­sa on ol­lut pi­dä­tet­ty­nä ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä kak­si hen­ki­löä. Hen­ki­löt on myö­hem­min va­pau­tet­tu.

– Esi­tut­kin­nan kes­ke­ne­räi­syy­den vuok­si po­lii­si ei voi kom­men­toi­da epäil­lyn hen­ki­ri­kok­sen te­ko­ta­paa tai kiin­ni­o­tet­tu­jen hen­ki­löi­den suh­det­ta hen­ki­ri­kok­sen uh­riin, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Kim­mo Hil­tu­la Lou­nais-Suo­men po­lii­sis­ta.

Po­lii­si jat­kaa asi­an esi­tut­kin­taa ja tie­dot­taa asi­as­ta li­sää, kun se on tut­kin­nal­li­ses­ti mah­dol­lis­ta.

Mi­kä­li jol­la­kin on asi­aan liit­ty­vä tie­toa, jota ei ole jo po­lii­sil­le toi­mi­tet­tu, pyy­de­tään hän­tä ole­maan yh­tey­des­sä po­lii­siin joko säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen vih­jeet.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi tai vaih­to­eh­toi­ses­ti teks­ti- tai What­sApp-vies­til­lä nu­me­roon 050 411 7655.