Lou­nais-Suo­men po­lii­si on saa­nut sel­vi­tet­tyä isän­päi­vä­nä Ul­vi­las­sa roi­hun­nei­den tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jät. Te­ois­ta on epäil­ty­nä kak­si hen­ki­löä.

Po­lii­si on ot­ta­nut ta­pauk­sen tut­kin­nan yh­tey­des­sä kiin­ni kak­si nuor­ta ai­kuis­ta mies­tä epäil­tyi­nä te­koi­hin.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si ker­too Twit­ter-ti­lil­lään, et­tä po­lii­si pää­si epäil­ty­jen te­ki­jöi­den jäl­jil­le omil­la tut­kin­nal­li­sil­la toi­men­pi­teil­lään. Toi­nen epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu, mut­ta toi­nen on edel­leen po­lii­sin hal­lus­sa.

Ul­vi­lan Sel­man­tiel­lä, Pap­pi­lan­tiel­lä ja Hu­vi­la­mä­en­tiel­lä sy­ty­tet­ty­jen pa­lo­jen li­säk­si esi­tut­kin­nas­sa on sel­vin­nyt nel­jäs ta­paus, jos­sa Laut­ta­ran­nas­sa si­jait­se­vaa lii­ke­kiin­teis­töä yri­tet­tiin sy­tyt­tää tu­leen. Yri­tyk­sen as­teel­le jää­nyt teko ajoit­tuu sa­maan ai­kaik­ku­naan kuin kol­me muu­ta pa­loa.

Po­lii­si kiit­tää ylei­söä saa­mis­taan vih­jeis­tä ja jat­kaa pa­lo­jen tut­kin­taa kuu­lus­te­luin ja tek­ni­sel­lä tut­kin­nal­la.