STT

Po­lii­si val­voo suo­ma­lais­ten ajo­käyt­täy­ty­mis­tä tänä vii­kon­lop­pu­na val­ta­kun­nan­laa­jui­ses­ti. Val­von­ta al­kaa tä­nään per­jan­tai­na ja kos­kee koko Suo­mea. Po­lii­sin no­peus­val­von­nan kiin­nos­tus on täl­lä ker­taa ko­vis­sa yli­no­peuk­sis­sa. Val­von­nan pai­no­pis­te on pää­teil­lä, mut­ta lii­ken­ne­val­von­taa suo­ri­te­taan myös taa­ja­mis­sa.

Val­von­taa to­teu­te­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri, eli myös öi­sin, kai­kil­la käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la val­von­ta­kei­noil­la ja -re­surs­seil­la.

Po­lii­sin mu­kaan suu­rem­mis­sa no­peuk­sis­sa ta­pah­tu­vat on­net­to­muu­det ai­heut­ta­vat pal­jon enem­män va­hin­koa kuin al­hai­sem­mis­sa no­peuk­sis­sa ta­pah­tu­vat on­net­to­muu­det.

– Noin kol­ma­so­saan kuo­le­maan joh­ta­vis­ta tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta liit­tyy lii­an suu­ri tai vää­rä ti­lan­ne­no­peus. Suu­ret ajo­no­peu­det ovat yk­si eri­tyi­ses­ti nuor­ten mies­kul­jet­ta­jien ris­ki­alt­tiin ajo­ta­van piir­teis­tä, ker­too po­lii­si­tar­kas­ta­ja Heik­ki Kal­lio Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta.