Juk­ka Sil­vast

Ns. pos­ti­ta­lo Yr­jön­ka­dul­la Po­ris­sa muun­tuu uu­sik­si ti­loik­si peit­tä­vän sääl­tä suo­jaa­van ver­houk­sen al­la ja vie­lä­pä ai­ka­tau­lus­sa.

– Peit­teet läh­te­vät ra­ken­nuk­sen pääl­tä nyt vä­hi­tel­len. Mut­ta lii­ken­teen muut­ta­mi­ses­ta kak­si­suun­tai­sek­si Yr­jön­ka­dul­la ra­ken­nuk­sen koh­dal­la ei ole täl­lä het­kel­lä tie­toa, Po­rin kau­pun­gin puo­lel­ta ti­la­joh­ta­mi­sen toi­min­ta­yk­si­kön esi­mies Jou­ni Sa­lo­nen sa­noo.

Val­ti­on vi­ras­to­ta­lo ote­taan käyt­töön vuo­den 2024 alus­sa, sii­nä mu­ka­na muu­ta­ma Po­rin pal­ve­lu­yk­sik­kö.

– Työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa. Po­rin kau­pun­gin muut­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta en­sim­mäi­set siir­ty­vät ta­loon mah­dol­li­ses­ti jo ku­lu­van vuo­den mar­ras­kuus­sa, Sa­lo­nen tie­tää.

Muu­tos­työt al­koi­vat vii­me ke­vää­nä. Val­tio ryh­tyi pe­rus­kor­jaa­maan omis­ta­maan­sa kiin­teis­töä Po­rin Lei­jo­naa, kun idea yh­tei­ses­tä vi­ras­to­kes­kit­ty­mäs­tä hau­dat­tiin. Po­rin Lei­jo­nan ti­lois­ta vuok­ra­taan osia Po­rin kau­pun­gil­le. Sa­lo­nen sa­noo, et­tä kau­pun­ki pie­ne­nä­kin ti­lan käyt­tä­jä­nä ha­lu­si ol­la mu­ka­na uraa uur­ta­vas­sa toi­mis­to­rat­kai­su­mal­lis­sa. Ra­ken­nuk­sen ra­ken­tuu muun mu­as­sa yh­tei­siä työ­ym­pä­ris­tö­jä val­ti­on vi­ras­toil­le ja kau­pun­gil­le.

Virastot sijoittuvat kahdeksaan kerrokseen.

Virastot sijoittuvat kahdeksaan kerrokseen.

Jukka Silvast

Ti­loi­hin ran­tau­tu­vat kau­pun­gin pal­ve­lut ovat muut­tu­neet osit­tain. Maa­nan­tai­na päi­vi­te­tyn tie­don mu­kaan ti­loi­hin si­joit­tu­vat Vi­sit Pori, Po­ri­na, ka­tu­val­von­ta, py­sä­köin­nin­val­von­ta, maa­seu­tu­pal­ve­lut, ti­la­va­rauk­set, yh­teys­kes­kus, Po­rin Lin­jat li­pun­myyn­ti ja vuo­den 2024 alus­ta myös kau­pun­gin vas­tuul­le tu­le­vat työl­li­syys­pal­ve­lut. Kau­pun­gin tä­män vuo­den lo­pus­sa muut­ta­vien työn­te­ki­jöi­den vah­vuus on 35–40 hen­keä.

Vuo­den 2021 ke­säl­lä vi­ras­toon si­joit­tu­vien lis­taan kuu­lui­vat vie­lä muun mu­as­sa tek­ni­sen toi­mi­a­lan pal­ve­lut, ym­pä­ris­tö- ja lu­pa­pal­ve­lut ja kau­pun­ki­kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­pal­ve­lut.

Al­ku­pe­räi­ses­sä hah­mo­tel­mas­sa ja neu­vot­te­lui­hin eden­nees­sä suun­ni­tel­mas­sa val­tio ja Po­rin kau­pun­ki oli­si­vat saa­neet yh­tei­sen pal­ve­lu­kes­kuk­sen Rau­ta­tienpuis­tokatu 5:een, mut­ta val­tio ha­lu­si­kin kes­kit­tää oman­sa Yr­jön­ka­dul­le 380 työn­te­ki­jän kera.

Yr­jön­ka­dul­la val­ti­on pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat sil­loin Sa­ta­kun­nan TE-kes­kus, Ve­ro­hal­lin­to, Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­to, Maan­mit­taus­lai­tos sekä Sa­ta­kun­nan ja Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­set. Val­ti­on pal­ve­lua tar­jo­a­vat myös Pal­keet, Val­to­ri, Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to, Ruo­ka­vi­ras­to ja Met­sä­hal­li­tus. Li­säk­si omat eril­li­set työ­ym­pä­ris­töt ovat myös esi­mer­kik­si Fin­n­ve­ral­le ja Bu­si­ness Fin­lan­dil­le.

Hank­kees­sa kau­pun­gin puo­lel­ta mu­ka­na ole­va Sa­lo­nen sa­noo, et­tä van­has­ta ta­los­ta ei jää­nyt kuin run­ko jäl­jel­le.

– Ker­rok­sis­sa teh­dään nyt vä­li­sei­niä ja ta­lo­tek­ni­siä töi­tä, eli LVI- ja säh­kö­töi­tä.

Jou­ni Sa­lo­nen sa­noo, et­tei kau­pun­gin oman yh­tei­sen vi­ras­to­kes­kit­ty­män ide­aa ole hau­dat­tu.

– Mut­ta ei juu­ri edis­tet­ty­kään vuo­den 2021 ke­vään jäl­keen. Vä­lil­lä on vaih­det­tu aja­tuk­sia ja sel­vi­tys­työ­tä teh­ty. Mitä ke­vääl­lä ja syk­syl­lä ta­pah­tuu, niin pik­ku­hil­jaa kau­pun­gin toi­min­to­ja kui­ten­kin yh­dis­te­tään.

Taus­tal­le on saa­tu tie­toa etä­töis­tä sekä toi­mis­to­ti­lan käy­tös­tä ja ti­lan tar­pees­ta.

–Taus­tal­la ta­pah­tuu – muok­kaam­me työ­ym­pä­ris­tö­jä. Meil­lä on lä­hes vii­koit­tain pa­la­ve­ri, jos­sa käym­me ti­lo­ja läpi ja mitä voi­sim­me teh­dä, jot­ta toi­mis­toil­le tu­li­si ih­mis­ten koh­taa­mi­sia.

Sa­lo­nen ker­too, et­tä omien vi­ras­to­jen kes­kit­tä­mi­ses­tä oli pari viik­koa sit­ten pa­la­ve­ri. Kau­pun­gil­la on vi­sio sekä tah­to­ti­la.

Mut­ta asi­aan vai­kut­ta­vat li­säk­si muut in­ves­toin­ti­tar­peet.

– Kir­jas­to on pe­rus­kor­jauk­sen tar­pees­sa, hän myön­tää.

Kor­jaus­han­ke oli­si kym­me­nien mil­joo­nien ra­han­rei­kä. Li­säk­si on sa­nee­raus­tar­pees­sa Nuo­ri­so­ta­lo sekä kys­mys­merk­ki­nä tyh­jil­lään ole­via ra­ken­nuk­sia, joi­den käy­töl­le ei ole nyt nä­ky­miä, ku­ten re­mont­ti­koh­teek­si hah­mo­tel­tu Rau­ta­tien­puis­to­ka­tu 5:n kiin­teis­tö.

Sa­lo­nen huo­maut­taa, et­tä nii­den­kin tyh­jil­lään pito mak­saa.

Jos lis­tal­le ote­taan uu­dis­ra­ken­nus­koh­teet, niin kiis­tel­ty pal­loi­lu­hal­li yli 20 mil­joo­nan eu­ron tar­pei­neen on yk­si iso po­ten­ti­aa­li­nen in­ves­toin­ti­koh­de.

Taus­tal­le on hah­mo­tel­tu pal­jon muu­ta­kin isoa, ku­ten Sa­ta­kun­nan mu­se­on laa­jen­nus/va­ras­to Kar­hu­kort­te­lin yh­tey­teen ja Ko­ke­mä­en­jo­en ylit­tä­vä kä­ve­ly­sil­ta Puu­vil­las­ta jo­ki­kes­kuk­seen.