Po­rin kau­pun­gin ve­ne­sa­ta­ma­sään­tö­jä on päi­vi­tet­ty vas­taa­maan ny­kyi­siä vaa­ti­muk­sia ja tar­pei­ta. Hy­väk­syt­tä­vik­si esi­tet­tä­viin uu­siin sään­töi­hin on teh­ty tar­ken­nuk­sia muun mu­as­sa ve­ne­paik­ko­jen ha­ke­mi­seen ja käyt­tö­oi­keuk­siin sekä vuok­ra­so­pi­mus­ten siir­toon ja ir­ti­sa­no­mi­seen liit­ty­en. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asi­aa ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na 5. maa­lis­kuu­ta.

Kau­pun­gin ve­ne­sa­ta­ma­sään­tö­jä on päi­vi­tet­ty edel­li­sen ker­ran vuon­na 2016. Nyt teh­tä­vän päi­vi­tys­työn myö­tä esi­mer­kik­si vuok­rat­ta­vien ve­ne­paik­ko­jen mää­rää ra­ja­taan si­ten, et­tä jat­kos­sa yh­del­lä asi­ak­kaal­la voi ol­la käy­tös­sä enin­tään kak­si ve­ne­paik­kaa. Mi­kä­li ve­ne­paik­kaa ei käy­te­tä ve­nei­ly­kau­den ai­ka­na, voi kau­pun­ki tar­vit­ta­es­sa kat­soa pai­kan vuok­ra­lai­sel­le tar­peet­to­mak­si ja vuok­ra­ta sen eteen­päin, el­lei pai­kan käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­sel­le ole eri­tyi­sen pai­na­vaa syy­tä.

Ve­ne­paik­kaa voi edel­leen tar­vit­ta­es­sa vaih­taa yh­den ker­ran pur­jeh­dus­kau­den ai­ka­na, mut­ta jat­kos­sa edul­li­sem­paan ve­ne­paik­kaan vaih­det­ta­es­sa paik­ko­jen vä­lis­tä hin­nan ero­tus­ta ei enää hy­vi­te­tä asi­ak­kaal­le. Mi­kä­li ve­ne­paik­kaa jou­du­taan vaih­ta­maan vuok­ra­lai­sen oman toi­min­nan ta­kia, pe­ri­tään ai­heu­tu­neet ku­lut jat­kos­sa vuok­ra­lai­sel­ta it­sel­tään.

Pur­jeh­dus­kau­si päät­tyy vuo­sit­tain 15. lo­ka­kuu­ta ja jat­kos­sa kes­kus­tan alu­een lai­tu­rei­den tu­lee ol­la tyh­jen­net­ty­nä ve­neis­tä ja muis­ta va­rus­teis­ta heti kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen. Muis­sa sa­ta­mis­sa ve­ne­paik­ko­ja voi edel­leen käyt­tää myös pur­jeh­dus­kau­den ul­ko­puo­lel­la, mi­kä­li ne ovat va­rus­teil­taan käyt­tö­kun­nos­sa ja sää­o­lo­suh­teet sal­li­vat käy­tön.

Jat­kos­sa ve­nei­tä ja ir­tain­ta omai­suut­ta, joi­den omis­ta­ja on tun­te­ma­ton tai joil­le ei löy­dy omis­ta­jaa, kä­si­tel­lään hy­lät­ty­nä omai­suu­te­na. Li­säk­si ve­ne­sa­ta­ma­sään­töi­hin on li­sät­ty kir­jaus, jon­ka mu­kaan asi­ak­kai­den tu­lee jat­kos­sa huo­leh­tia it­se omien yh­teys­tie­to­jen­sa ajan­ta­sai­suu­des­ta ve­ne­paik­ko­jen va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä.

Kau­pun­gin ve­ne­sa­ta­ma­sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia tek­ni­sen toi­mi­a­lan omis­ta­mia tai hal­lin­nas­sa ole­via ve­ne­sa­ta­mia ja ve­nei­den tal­vi­säi­ly­ty­sa­lu­ei­ta. Päi­vi­tet­tä­väk­si esi­tet­tä­vät ve­ne­sa­ta­ma­sään­nöt jul­kais­taan ko­ko­nai­suu­des­saan tors­tai­na 29. hel­mi­kuu­ta tek­ni­sen lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tan liit­tee­nä kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la, jos­sa ne ovat kaik­kien lu­et­ta­vis­sa.