Juk­ka Sil­vast

Po­rin kau­pun­ki kes­kus­te­lee jo ku­lu­val­la vii­kol­la pie­ny­din­voi­ma­lan si­joit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta alu­eel­leen Pori Ener­gi­an edus­ta­jien kans­sa. Kau­pun­gin edus­ta­jat ha­lu­a­vat ener­gi­ayh­tiö Pori Ener­gi­an nä­ke­myk­siä ai­hees­ta.

– Suo­men lain­sää­dän­tö ei esi­mer­kik­si tun­nis­ta, min­kä kaa­voi­tus­lain­sää­dän­nön mu­kaan pi­täi­si me­ne­tel­lä si­joit­ta­mi­ses­sa, elin­voi­ma- ja ym­pä­ris­tö­toi­mi­a­lan vs. toi­mi­a­la­joh­ta­ja­na toi­mi­va Jou­ko Hau­ta­mä­ki sa­noo.

Hau­ta­mä­ki pi­tää pie­ny­din­voi­ma­lan si­joit­ta­mis­ta Po­riin "eh­dot­to­man mie­len­kiin­toi­se­na" aja­tuk­se­na.

– Eh­kä myös Pori Ener­gi­aa kiin­nos­taa, sil­lä he­kin miet­ti­vät, mis­tä saa­daan tu­le­vai­suu­des­sa bi­o­polt­to­ai­net­ta läm­pö­voi­ma­loi­hin ja mi­ten tu­le­vat di­rek­tii­vit vai­kut­ta­vat tä­hän, hän sa­noo.

Pori Ener­gia Oy on Po­rin kau­pun­gin ko­ko­naan omis­ta­ma yh­tiö. Sen oma ener­gi­an­tuo­tan­to pe­rus­tuu pää­o­sin säh­kön ja läm­mön yh­teis­tuo­tan­toon Ait­ta­luo­dos­sa ja Meri-Po­ris­sa.

Hau­ta­mä­ki haa­ru­koi, et­tä pie­ny­din­voi­ma­la vaa­ti­si noin 50 000 asun­non asi­a­kas­kun­nan taak­seen, ja tuot­tee­na oli­si läm­pö. Pori täyt­täi­si tä­män kri­tee­rin ko­kon­sa­kin puo­les­ta.

Jou­lu­kuus­sa Lii­ke Ny­tin val­tuus­to­ryh­mä Chris­ta Lah­to ja Niko Vii­na­mä­ki sekä pe­rus­suo­ma­lais­ten Mat­ti Vä­li­mä­ki jät­ti­vät val­tuus­to­a­loit­teen, jos­sa esi­te­tään sel­vi­tys­työn aloit­ta­mis­ta so­pi­vis­ta si­joi­tus­pai­kois­ta voi­ma­lal­le. Al­le­kir­joit­ta­neet huo­maut­ta­vat, et­tei nyt pi­täi­si vii­vy­tel­lä vain seu­raa­mal­la mui­den toi­mia ener­gi­ao­ma­va­rai­suu­des­sa.

"Maa­il­mal­la ke­hi­te­tään nyt vauh­dil­la pie­ny­din­voi­ma­loi­ta yh­te­nä eri­no­mai­se­na vaih­to­eh­to­na

hii­li­neut­raa­lin läm­mön ja säh­kön tuot­ta­jak­si", aloit­tees­sa sa­no­taan,.

Vii­me vii­kol­la SV24.fi-verk­ko­leh­des­sä ydin­voi­ma-alal­la työs­ken­te­le­vä ul­vi­la­lai­nen Jark­ko Sten­fors nos­ti ai­heen pin­nal­le Ul­vi­las­sa.

Jou­ko Hau­ta­mä­ki sa­noo, et­tä kau­pun­ki an­taa vas­tauk­sen po­ri­lai­seen aloit­tee­seen ke­vään ai­ka­na. Hau­ta­mä­ki hah­mot­te­lee, et­tä voi­si­ko Tah­ko­luo­dos­sa For­tu­min sa­tun­nai­ses­ti käy­tös­sä ole­van hii­li­voi­ma­lan si­jain­ti jos­kus tu­le­vai­suu­des­sa ol­la so­pi­va pie­ny­din­voi­ma­lal­le. Hait­ta­na läm­mön­siir­ros­sa on pit­kä etäi­syys ydin­kau­pun­gis­ta, mut­ta Hau­ta­mä­ki miet­tii sa­mal­la lä­hel­lä ole­van te­ol­li­suu­den tar­pei­ta.

– Ai­he on sen ver­ran uu­si, et­tä mie­tin­tää se vaa­tii, Hau­ta­mä­ki tä­nään sa­noo.

On­ko Ait­ta­luo­to Po­rin yti­mes­sä mah­dol­li­nen si­joi­tus­paik­ka, se­kin nou­see poh­din­toi­hin. Ait­ta­luo­dos­sa Pori Ener­gia te­kee tä­nään muun mu­as­sa kau­ko­läm­pöä ydin­kau­pun­gin kiin­teis­töil­le ja ener­gi­aa te­ol­li­suu­del­le.

Hau­ta­mä­ki ar­vi­oi, et­tä pie­ny­din­voi­ma­la voi­si ol­la sen tyyp­pi­nen mal­li, joka voi­si kiin­nos­taa ener­gi­ayh­ti­öi­tä.

For­tum tie­dot­ti vii­me syk­sy­nä käyn­nis­tä­vän­sä kak­si­vuo­ti­sen sel­vi­tys­työn ydin­voi­man tu­le­vai­suu­den edel­ly­tyk­sis­tä. Täs­sä yh­tey­des­sä pa­neu­du­taan pait­si iso­jen re­ak­to­rei­hin, niin myös vie­lä ke­hi­tys­vai­hees­sa ole­vien pie­ny­din­voi­ma­loi­den mah­dol­li­suuk­siin ja vaa­ti­muk­siin.