Meri-Po­ris­sa si­jait­se­van Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­lan ali kul­ke­va ve­ne­väy­lä on ko­ko­naan pois käy­tös­tä alus­ta­vas­ti elo­kuun alus­ta mar­ras­kuu­hun. Alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan sul­ku on 5.8.─8.11.2024.

Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­lan työn ai­ka­na Kap­pe­lin­sal­mel­ta Re­po­saa­reen ve­si­teit­se pää­see Tah­ko­luo­don kier­tä­mäl­lä tai Lam­pa­luo­don kaut­ta. Väy­län sul­ke­mi­ses­ta tie­do­te­taan myös pai­kan pääl­le tu­le­vin opas­tein.

Män­ty­luo­don ja Tah­ko­luo­don vä­lil­lä ole­va Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­ta on huo­no­kun­toi­nen ja tul­lut käyt­töi­kän­sä pää­hän. Van­ha sil­ta jou­du­taan pur­ka­maan. Ti­lal­le ra­ken­ne­taan uu­si ra­ta­sil­ta, jot­ta tur­val­li­nen kul­ku alu­eel­la voi­daan taa­ta vuo­sik­si eteen­päin. Ra­dan uu­si­mi­nen on osa Väy­lä­vi­ras­ton Pori-Män­ty­luo­to-Tah­ko­luo­to -ra­dan pe­rus­pa­ran­nus­han­ket­ta. Ura­kan en­sim­mäi­set työt kesä-hei­nä­kuus­sa ei­vät vie­lä vai­ku­ta ve­si­väy­län lii­ken­tee­seen.

Väy­lä­vi­ras­to odot­taa par­hail­laan ve­si­lain mu­kais­ta lu­paa sil­lan uu­si­mi­sel­le. Sil­lan uu­si­mi­sen ra­ken­ta­mis­työt on tar­koi­tus aloit­taa ke­sän alus­sa, mi­kä­li ve­si­lu­pa saa­daan. Kes­ke­ne­räi­nen lu­pa­me­net­te­ly voi vai­kut­taa vie­lä hank­keen ra­ken­ta­mi­sai­ka­tau­luun.

– Ra­ta­sil­lan uu­si­mis­töi­hin liit­ty­vät ra­dan ra­ken­nus­työt ei­vät ole mah­dol­li­sia tal­vi­o­lo­suh­teis­sa. Urak­ka täy­tyy siis to­teut­taa ke­sän ja syk­syn ai­ka­na. Ve­ne­väy­lä jou­du­taan sul­ke­maan ko­ko­naan ra­dan ra­ken­ta­mis­töi­den ai­ka­na elo­kuus­ta mar­ras­kuu­hun, sil­lä väy­län au­ki pi­tä­mis­tä ei voi­da sil­loin to­teut­taa tur­val­li­ses­ti töi­den ol­les­sa käyn­nis­sä, Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mik­ko A. Heis­ka­nen sel­ven­tää su­lun syy­tä.