Ma­ria Ros­vall / STT

Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keus an­taa tä­nään tuo­mi­on­sa vii­me vuon­na ta­pah­tu­nees­ta Po­rin lap­si­kaap­pauk­ses­ta.

Kä­rä­jil­le joh­ta­nut ta­pah­tu­ma­ket­ju al­koi vii­me vuo­den tou­ko­kuun lo­pul­la. Po­lii­si on ker­to­nut, et­tä pää­e­päil­ty, 65-vuo­ti­as mies, vei lap­sen en­sin Po­ris­ta Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa si­jait­se­val­le Me­ri­kar­vi­al­le. Siel­tä hä­nen epäil­lään vie­neen lap­sen mat­kai­lu­au­tol­la Tor­ni­on kaut­ta Ruot­siin yh­des­sä toi­sen epäil­lyn kans­sa.

Toi­nen epäil­ty pa­la­si Ruot­sis­ta Suo­meen, mut­ta pää­e­päil­ty jat­koi maa­teit­se edel­leen Ser­bi­aan, jos­ta vi­ra­no­mai­set ta­voit­ti­vat hä­net ja lap­sen. Lap­si pa­lau­tui va­hin­goit­tu­mat­to­ma­na Suo­meen vii­me vuo­den ke­sä­kuus­sa.

Kä­sit­te­ly Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa käy­tiin sul­je­tuin ovin.

Po­lii­si on ker­to­nut, et­tä esi­tut­kin­nan pe­rus­teel­la 65-vuo­ti­as mies oli suun­ni­tel­lut te­koa etu­kä­teen. Po­lii­sin mu­kaan esi­tut­kin­nas­sa saa­tiin muo­dos­tet­tua tark­ka kä­si­tys ta­pah­tu­mis­ta sekä teon mo­tii­vis­ta.

Po­lii­si ei ole kui­ten­kaan kom­men­toi­nut mo­tii­via jul­ki­suu­teen, sil­lä po­lii­sin mu­kaan se liit­tyy sa­las­sa pi­det­tä­viin lap­sen huol­toon liit­ty­viin asi­oi­hin. Sa­maan syy­hyn ve­do­ten po­lii­si sa­la­si myös ju­tun koko esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin.