Edus­kun­ta­vaa­lit pi­de­tään en­si sun­nun­tai­na. Po­ris­sa kol­men ää­nes­tys­pai­kan osoit­teet ovat muut­tu­neet.

Ää­nes­ty­sa­lue 013, Lii­na­har­ja ja Tuors­nie­mi. Ai­kai­sem­min ää­nes­tys­paik­ka­na on toi­mi­nut päi­vä­ko­ti Pik­ku-Rep­pu, nyt ää­nes­tys­pai­kal­le on saa­tu toi­mi­vam­mat ti­lat Vä­hä­rau­man kou­lun ruo­ka­las­ta osoit­tees­sa Vä­hä­rau­man­tie 91.

Ää­nes­ty­sa­lue 019, Re­po­saa­ri. Ai­kai­sem­pa­na ää­nes­tys­paik­ka­na toi­mi Re­po­saa­ren kir­jas­to, nyt kir­jas­ton re­mon­tin ta­kia ää­nes­tys toi­mi­te­taan Re­po­saa­ren kou­lus­sa (pa­rak­ki­ra­ken­nus) osoit­tees­sa Kirk­ko­ka­tu 31. Pai­kal­ta löy­tyy opas­tus.

Ää­nes­ty­sa­lue 021, Noor­mark­ku. Noor­mar­kun yh­te­näis­kou­lun re­mon­tin ta­kia ää­nes­tys­paik­ka siir­tyy ruo­ka­las­ta C-ra­ken­nuk­sen hal­lin­to­käy­tä­väl­le (Mu­se­o­tie 12). Ää­nes­tys­pai­kal­le pää­see joko Kou­lu­lan­ku­jan tai Mu­se­o­tien kaut­ta, pai­kal­ta löy­tyy opas­tus.

Var­si­nai­sen edus­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vän muut ää­nes­tys­pai­kat löy­ty­vät osoit­tees­ta www.pori.fi/vaa­lit. Vaa­li­huo­neis­tot ovat var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 2. huh­ti­kuu­ta au­ki kel­lo 9–20. Vaa­li­lain mu­kaan ää­nes­tä­jä on vel­vol­li­nen esit­tä­mään vaa­li­vir­kai­li­jal­le sel­vi­tyk­sen hen­ki­löl­li­syy­des­tään. To­dis­tuk­sek­si käy muun mu­as­sa hen­ki­lö­kort­ti, pas­si, ajo­kort­ti tai muu vas­taa­va asi­a­kir­ja.