STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö sa­noi jää­hy­väis­pu­hees­saan, et­tä pre­si­den­tin teh­tä­vän jät­tä­es­sään hä­nel­lä on pääl­lim­mäi­se­nä kii­tol­li­suus sii­tä, mi­ten hy­vin asi­at Suo­mes­sa ovat.

– Vaik­ka ajat ovat muut­tu­neet epä­var­mem­paan ja so­tai­saan­kin suun­taan, Suo­mi on py­sy­nyt vah­va­na ja va­kaa­na, Nii­nis­tö sa­noi.

Pu­hees­saan Nii­nis­tö osoit­ti kii­tok­sen­sa myös edus­kun­nan pu­he­mies Jus­si Hal­la-ahol­le (ps.). Nii­nis­tö sa­noi pi­tä­neen­sä en­si­si­jai­sen tär­ke­ä­nä vah­van yh­tey­den pi­tä­mis­tä edus­kun­taan.

– Ha­lu­an kiit­tää edus­kun­taa yh­teis­työs­tä, jota olem­me vuo­sien mit­taan par­la­men­ta­ris­min hen­ges­sä har­joit­ta­neet. Tämä yh­teis­työ ei ole vaa­ti­nut muo­dol­li­sia ra­ken­tei­ta, hän sa­noi.

Nii­nis­tö kiit­ti myös hal­li­tus­ta ja pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­poa (kok.). Nii­nis­tö sa­noi yh­teis­toi­min­nan ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa ol­leen hal­li­tuk­sen kans­sa sau­ma­ton­ta.

– Toi­von teil­le vii­saut­ta ja voi­mia toi­mia Suo­men par­haak­si myös tu­le­vai­suu­des­sa. Edes­sä ole­vaa ai­kaa ku­kaan ei voi en­nus­taa, mut­ta sen toh­ti­nee ää­neen ar­vi­oi­da, et­tä mon­ta vi­sais­ta pul­maa teil­lä on vie­lä edes­sän­ne, Nii­nis­tö sa­noi.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ku­vai­li pu­hees­saan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön ol­leen pre­si­dent­ti­kau­sil­laan suo­ma­lai­sil­le pi­det­ty ja ar­vos­tet­tu joh­ta­ja.

– Uni­luk­ka­ri, joka on he­rä­tel­lyt suo­ma­lai­sia, eri­tyi­ses­ti mei­tä po­liit­ti­sia päät­tä­jiä, koh­ta­maan pal­jaat to­tuu­det. Olet­te joh­ta­nut esi­mer­kil­lä, Or­po sa­noi.

Or­po sa­noi Nii­nis­tön yh­teis­työn hal­li­tus­ten kans­sa ol­leen tii­vis­tä ja hy­vää.

– Ak­tii­vi­suu­ten­ne ja hen­ki­lö­koh­tai­set suh­teen­ne suur­val­to­jen joh­ta­jiin ovat ol­leet isän­maan eduk­si. Ne ovat vah­vis­ta­neet Suo­men kan­sain­vä­lis­tä ase­maa ja an­ta­neet pie­nel­le maal­le sen ko­koa suu­rem­man pai­no­ar­von.

Or­po sa­noi Nii­nis­tön myös ol­leen ul­ko­po­li­tii­kan joh­dos­sa mur­ro­sai­ka­na ja te­ke­mäs­sä his­to­ri­aa, kun Suo­mi liit­tyi Na­ton jä­se­nek­si.

– Pol­kum­me jä­se­nyy­teen oli hy­vin poh­jus­tet­tu. Pää­tök­siä ky­et­tiin te­ke­mään no­pe­as­ti ja sa­mal­la de­mok­raat­ti­ses­ti sil­loin kun nii­tä vaa­dit­tiin.