Em­mi Til­vis / STT

Väis­ty­vä pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö to­te­si kau­ten­sa vii­mei­ses­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä ti­lan­ne Uk­rai­nas­sa on to­del­la kään­ty­nyt.

– Näyt­tää to­del­la sil­tä, et­tä ti­lan­ne on kään­ty­nyt. Uk­rai­na hyök­kä­si syk­syn mit­taan, ve­nä­läi­set oli­vat kai­vau­tu­neet sy­väl­le.

Nyt ti­lan­ne on Nii­nis­tön mu­kaan toi­sin päin. Nii­nis­tö kui­ten­kin us­koo, et­tä hyök­käys py­säh­tyy.

– Ei­kö­hän se hyök­käys sii­hen py­säh­dy.

Nii­nis­tö sa­noi, et­tä Eu­roo­pal­ta odo­te­taan pal­jon enem­män Uk­rai­nan tu­ke­mi­sek­si riip­pu­mat­ta Yh­dys­val­tain tu­le­vien pre­si­den­tin­vaa­lien tu­lok­ses­ta.

Hän kui­ten­kin us­koo, et­tä Yh­dys­val­tain kong­res­sis­sa syn­tyy sopu Uk­rai­nan tu­es­ta.

Ti­lai­suu­des­sa pa­lat­tiin myös Rans­kan pre­si­den­tin Em­ma­nu­el Mac­ro­nin maa­nan­tai­seen avauk­seen län­si­jouk­ko­jen lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan. Mac­ron sa­noi maa­nan­tai­na, et­tei mah­dol­li­suut­ta län­si­jouk­ko­jen lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan tu­li­si sul­kea pois.

Mac­ro­nin avaus oli Suo­men tie­dos­sa etu­kä­teen.

– Tie­sim­me sii­tä etu­kä­teen, meil­lä huo­lel­li­ses­ti tp-ut­vas­sa val­mis­tel­tiin asi­aa ja to­det­tiin, et­tä Suo­mi nyt ei ai­na­kaan ole lä­het­tä­mäs­sä jouk­ko­ja.

Tp-ut­va on pre­si­den­tin ja hal­li­tuk­sen ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen va­li­o­kun­ta.

Nii­nis­tö myös kat­soi taak­se­päin 12 vuo­den ai­kaan­sa pre­si­dent­ti­nä ja sum­ma­si tä­män ajan suu­rim­pia op­pe­ja.

– Kyl­lä pääl­lim­mäi­nen on se, et­tä ih­mi­siä me vain kaik­ki olem­me, suu­ret pääl­li­köt­kin.

Nii­nis­tön mu­kaan ih­mi­sil­lä on tai­pu­mus to­teut­taa omia si­sim­piä tun­te­muk­si­aan, oli­vat­pa ne sit­ten hy­viä tai huo­no­ja.

– Kum­pi om­pi vii­saam­pi, pi­tää suur­ta ään­tä ja tyy­tyä sit­ten sii­hen, et­tä tu­li­pa sa­not­tua tai sit­ten yrit­tää teh­dä, eh­kä vä­hän hie­no­va­rai­sem­min ja huo­mat­ta­vas­ti­kin hie­no­va­rai­sem­min sitä, min­kä hy­väk­si nä­kee.

Nii­nis­tö to­te­si, et­tä on it­se jäl­kim­mäi­sen toi­min­ta­ta­van kan­nal­la.