STT

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb te­kee puo­li­son­sa Su­zan­ne In­nes-Stub­bin kans­sa val­ti­o­vie­rai­lun Ruot­siin 23.–24. huh­ti­kuu­ta ku­nin­gas Kaar­le Kus­taan kut­sus­ta.

Oh­jel­mas­sa on ta­paa­mi­sia ku­nin­kaal­li­sen per­heen li­säk­si muun mu­as­sa Ruot­sin val­ti­o­päi­vien pu­he­mie­hen ja pää­mi­nis­te­rin kans­sa. Li­säk­si pre­si­dent­ti Stubb osal­lis­tuu yri­tys­ti­lai­suu­teen ja ta­paa opis­ke­li­joi­ta.

Pre­si­dent­ti Stub­bin val­ti­o­vie­rai­lu­seu­ru­ee­seen kuu­luu myös hal­li­tuk­sen ja elin­kei­no­e­lä­män edus­ta­jia.

Tuk­hol­maan ja Gö­te­bor­giin suun­tau­tu­va vie­rai­lu on pre­si­dent­ti Stub­bin en­sim­mäi­nen val­ti­o­vie­rai­lu.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan vie­rai­lun ta­voit­tee­na on en­ti­ses­tään vah­vis­taa Suo­men ja Ruot­sin lä­heis­tä yh­teis­työ­tä ja kah­den­vä­li­siä suh­tei­ta uu­des­sa tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa.

– Vie­rai­lul­la edis­te­tään myös yhä tii­viim­pää yh­teis­työ­tä suo­ma­lais­ten ja ruot­sa­lais­ten yri­tys­ten vä­lil­lä mai­den glo­baa­lin kil­pai­lu­ky­vyn vah­vis­ta­mi­sek­si ja vih­re­än siir­ty­män edis­tä­mi­sek­si, pre­si­den­tin kans­lia ker­too tie­dot­tees­saan.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan vie­rai­lun oh­jel­mas­ta tie­do­te­taan li­sää lä­hem­pä­nä sen ajan­koh­taa.

Stub­bin edel­tä­jä Sau­li Nii­nis­tö teki val­ti­o­vie­rai­lun Ruot­siin vii­mek­si vuon­na 2022.

Kaar­le Kus­taa ja ku­nin­ga­tar Sil­via oli­vat val­ti­o­vie­rai­lul­la Suo­mes­sa vii­mek­si vuon­na 2015. Li­säk­si he vie­rai­li­vat Suo­mes­sa vuon­na 2017 yh­des­sä mui­den Poh­jois­mai­den val­ti­on­pää­mies­ten kans­sa Suo­men 100-vuo­ti­sen it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si.