Ee­tu Ha­lo­nen, Heli Laak­ko­nen / STT

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stub­bin en­sim­mäi­nen ko­ti­maan mat­ka al­kaa ol­la lop­pu­suo­ral­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Stubb saa­pui il­ta­päi­väl­lä kel­lo kah­den ai­koi­hin mat­kan­sa vii­mei­seen koh­tee­seen eli Jo­en­suun to­ril­le. Oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa to­ri­kah­vit ja kan­sa­lais­ta­paa­mi­nen.

Aluk­si Stub­bia haas­ta­tel­tiin ly­hy­es­ti to­rin la­val­la. Pre­si­dent­ti muun mu­as­sa lu­pa­si tul­la Jo­en­suu­hun uu­des­taan. Eri­tyi­ses­ti hän­tä kuu­lem­ma kiin­nos­tai­si pääs­tä en­si ker­ral­la nä­ke­mään pai­kal­li­nen pe­sä­pal­lo-ot­te­lu.

To­rin la­val­ta Stubb jal­kau­tui tur­va­mies­ten saat­te­le­ma­na ylei­sön jouk­koon. Moni ha­lu­si ot­taa pre­si­den­tin kans­sa yh­teis­ku­van, mi­hin Stubb au­liis­ti hy­myil­len suos­tui.

Teh­ty­ään kier­rok­sen vä­ki­jou­kos­sa Stubb saa­tel­tiin to­rin lai­dal­la odot­ta­nee­seen au­toon, jon­ka kyy­dis­sä pre­si­dent­ti läh­ti kö­röt­te­le­mään pois pai­kal­ta hie­man en­nen kel­lo kol­mea.

Vastasi lasten kiperiin kysymyksiin

Stubb mat­kus­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa yh­des­sä puo­li­son­sa Su­zan­ne In­nes-Stub­bin kans­sa.

En­nen to­ril­le saa­pu­mis­taan pre­si­dent­ti­pa­ri vie­rai­li jo­en­suu­lai­ses­sa Kar­si­kon ala­kou­lus­sa, jos­sa hei­dät ot­ti vas­taan kou­lun reh­to­ri ja kak­si op­pi­las­ta, kak­kos­luok­ka­lai­nen Sara Si­vo­nen sekä vii­des­luok­ka­lai­nen Joel Kuit­ti­nen.

Lap­set ojen­si­vat Stub­bil­le kuk­ka­kim­pun, min­kä jäl­keen pre­si­dent­ti­pa­ri vie­tiin kier­rok­sel­le tu­tus­tu­maan kou­luun.

Kou­lu­kier­rok­sen jäl­keen op­pi­laat pää­si­vät haas­tat­te­le­maan pre­si­dent­tiä. Stubb ker­toi en­nen ten­tin al­ka­mis­ta, et­tä ti­lan­ne jän­nit­ti hän­tä enem­män kuin lap­sia.

Stub­bil­ta ky­syt­tiin muun mu­as­sa, min­kä asi­an hän muut­tai­si Suo­mes­sa, jos sai­si va­li­ta. Vaik­ka hä­nel­tä ky­syt­tiin vain yh­tä asi­aa, Stubb on­nis­tui vas­taa­maan ky­sy­myk­seen tut­tuun ta­paan­sa "kol­mel­la poin­til­la".

– Kol­mea asi­aa en muut­tai­si: va­paut­ta, oi­keut­ta ja tasa-ar­voa. En muut­tai­si suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa, Stubb sa­noi.

Vii­me vuo­si­na pal­jon esil­lä ol­lut sota oli myös las­ten mie­les­sä. He ky­syi­vät pre­si­den­til­tä, ai­koo­ko tämä suo­jel­la suo­ma­lai­sia lap­sia so­dal­ta.

– Ai­on suo­jel­la lap­sia ja myös kaik­kia mui­ta, Stubb vas­ta­si.

Ihmetteli eräsuksia ja rapsutti rajakoiraa

Stub­bin mat­kan en­sim­mäi­nen etap­pi oli Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­ka Toh­ma­jär­vel­lä aa­mu­kym­me­nen ai­kaan.

Tu­tus­tu­mi­nen ra­ja­var­ti­oa­se­maan al­koi ka­lus­to­e­sit­te­lyl­lä. Pre­si­dent­ti­pa­ril­le esi­tel­tiin ra­ja­var­ti­joi­den par­ti­o­vä­li­neis­töä, jo­hon kuu­lu­vat moot­to­ri­a­jo­neu­vo­jen li­säk­si muun mu­as­sa pe­rin­tei­set erä­suk­set.

Stubb vai­kut­ti ole­van var­sin kiin­nos­tu­nut suk­sis­ta ja il­moit­ti, et­tei hän ole pääs­syt mil­loin­kaan moi­sil­la hiih­tä­mään. Pre­si­dent­ti ky­syi­kin Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pääl­li­köl­tä Pasi Kos­ta­mo­vaa­ral­ta, mil­loin hiih­to­reis­su voi­si tul­la ky­see­seen.

Ase­mal­la ter­veh­ti pre­si­dent­ti­pa­ria myös yh­dek­sän­vuo­ti­as ra­ja­koi­ra Tai­ka. Ta­paa­mi­nen oli hän­nän vis­pauk­ses­ta pää­tel­len koi­ran mie­leen.

Raja-ase­man ra­ken­nuk­sel­ta pre­si­dent­ti­pa­ri kul­je­tet­tiin tu­tus­tu­maan var­si­nai­sel­le ra­jal­le puo­li yh­den­tois­ta jäl­keen. Täl­le vi­sii­til­le ei tie­do­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jia otet­tu mu­kaan.

Ra­jaan tu­tus­tu­mi­sen jäl­keen Stubb siir­tyi ta­paa­maan Jo­en­suun kau­pun­gin edus­ta­jia.