Simu Pe­rä­lä / STT

Suo­men ta­lous va­jo­aa tänä vuon­na taan­tu­maan, ja en­si vuon­na kas­vu on ki­tu­li­as­ta, ar­vi­oi Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­mus PTT tuo­rees­sa kan­san­ta­lou­den en­nus­tees­saan.

Suo­men ta­lous su­pis­tuu en­nus­teen mu­kaan tänä vuon­na 0,5 pro­sent­tia ja kas­vaa en­si vuon­na 0,5 pro­sent­tia. Ta­lous laa­haa muun mu­as­sa kor­ko­jen no­pe­an nou­sun, ra­ken­ta­mi­sen ro­mah­duk­sen ja työt­tö­myy­den kas­vun vuok­si.

In­ves­toin­nit ovat laa­jas­ti las­kus­sa, ja PTT ar­vi­oi nii­den las­ke­van tänä vuon­na 6,2 pro­sent­tia ja kään­ty­vän en­si vuon­na 0,2 pro­sen­tin kas­vuun.

Eri­tyi­sen sy­väs­sä ah­din­gos­sa on ra­ken­nu­sa­la, jol­le hal­li­tuk­sen pi­täi­si PTT:n mu­kaan koh­dis­taa tark­ka­ra­jai­sia tu­ki­toi­mia.

– Uh­ka­ku­va­na ra­ken­nu­sa­lal­la on mas­sii­vi­nen kon­kurs­si­aal­to ja työt­tö­mäk­si jää­vien ul­ko­mais­ten osaa­jien py­sy­vä me­net­tä­mi­nen, PTT:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Lah­ti­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Laa­ja­mit­tai­seen el­vy­tyk­seen ei kui­ten­kaan ole Lah­ti­sen mu­kaan syy­tä, kos­ka inf­laa­tio on osoit­tau­tu­nut hy­vin sit­ke­äk­si.

Työl­li­syy­den en­na­koi­daan Suo­mes­sa las­ke­van en­si vuon­na lä­hes 50 000 hen­ki­löl­lä. En­sim­mäi­siä ir­ti­sa­not­ta­via ovat PTT:n mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti osa-ai­kai­set työ­suh­teet ei­kä mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta jat­ke­ta huo­nos­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa.

Myös lo­mau­tuk­sia tul­laan en­si vuon­na käyt­tä­mään laa­jas­ti, en­nus­tees­sa sa­no­taan.

Työl­li­syy­sas­te las­kee tä­män vuo­den 73,8 pro­sen­tis­ta en­si vuo­den 72,4 pro­sent­tiin. Työt­tö­myy­sas­te nou­see 7,3 pro­sen­tis­ta en­si vuo­den 8,5 pro­sent­tiin.

Täl­lä het­kel­lä yli vuo­den työt­tö­mä­nä ol­lei­ta on noin 90 000. Il­miö on PTT:n mu­kaan huo­les­tut­ta­va, kun edes­sä on taan­tu­ma ja so­si­aa­li­tur­vaan ol­laan te­ke­mäs­sä leik­kauk­sia.

– On tär­ke­ää huo­ma­ta, et­tä työt­tö­myy­den suh­dan­ne­luon­toi­sen heik­ke­ne­mi­sen ta­kia hal­li­tuk­sen ei tu­li­si ryh­tyä uu­siin ra­ken­teel­li­siin työl­li­syys­toi­miin, vaik­ka taan­tu­ma jat­kui­si pi­dem­pään­kin. So­si­aa­li­tur­van edel­leen hei­ken­tä­mi­nen pit­kit­ty­vän taan­tu­man olois­sa oli­si va­ka­va po­li­tiik­ka­vir­he, Lah­ti­nen sa­noo.

PTT:n mie­les­tä so­si­aa­li­tur­van leik­kaus­ten tu­li­si ajoit­tua suun­ni­tel­tua myö­hem­mäk­si.

– Työl­li­syys­toi­met ajoit­tu­vat huo­nos­ti, kos­ka nii­den työl­li­syys­vai­ku­tus on hei­kom­pi taan­tu­mas­sa kuin nou­su­kau­del­la. An­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van leik­kaus­ten siir­ty­mi­nen pää­o­sin syk­syyn 2024 oli­si toi­vot­ta­vaa, van­hem­pi eko­no­mis­ti Hen­na Busk sa­noo.

Ku­lut­ta­ja­hin­to­jen kes­ki­mää­räi­nen nou­su hi­das­tuu PTT:n mu­kaan tänä vuon­na 5,7 pro­sent­tiin ja en­si vuon­na 2,8 pro­sent­tiin.

Asu­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat nous­seet inf­laa­ti­on suu­rim­mak­si ve­tu­rik­si Suo­mes­sa, ja Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin oh­jaus­ko­ron nos­tot ovat li­sän­neet suo­ma­lais­ten asun­to­ve­lal­lis­ten lai­nan­hoi­to­ra­si­tus­ta. Myös ruo­an vai­ku­tus ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­suun säi­lyy en­nus­teen mu­kaan mer­kit­tä­vä­nä.

– Vii­me­ai­kai­sil­la palk­ka­rat­kai­suil­la on py­rit­ty kom­pen­soi­maan pal­kan­saa­jil­le hin­ta­ta­son ko­ho­a­mis­ta. Kui­ten­kin nämä pal­kan­ko­ro­tuk­set pi­tä­vät osal­taan yl­lä hin­to­jen nou­sua ko­hon­nei­den työ­voi­ma­kus­tan­nus­ten ja ku­lut­ta­ja­ky­syn­nän kaut­ta, en­nus­tees­sa to­de­taan.

Yk­si­tyi­nen ku­lu­tus hii­puu lop­pu­vuot­ta koh­den pit­kään jat­ku­neen inf­laa­ti­on, kor­kei­den kor­ko­jen ja ta­lou­den epä­var­muu­den vuok­si.

En­si vuon­na inf­laa­ti­on hi­das­tu­mi­nen ja pal­kan­ko­ro­tuk­set kään­tä­vät re­aa­li­tu­lot mal­til­li­seen kas­vuun, mut­ta yk­si­tyi­nen ku­lu­tus re­a­goi sii­hen vii­veel­lä.

– Yk­sit­täi­sel­lä ko­ti­ta­lou­del­la on kui­ten­kin vie­lä pal­jon kiin­ni ki­rit­tä­vää en­nen kuin os­to­voi­ma pa­lau­tuu en­nal­leen.