STT

Noin puo­lel­le mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le ko­lah­ti tors­tai­na Oma­Ve­roon esi­täy­tet­ty ve­roil­moi­tus. Ve­roil­moi­tuk­sen tar­kis­ta­mi­sen mää­rä­päi­vä on 3. huh­ti­kuu­ta, ker­too Ve­ro­hal­lin­to tie­dot­tees­sa.

Ve­roil­moi­tuk­ses­ta kan­nat­taa tar­kis­taa ovat­ko sii­hen mer­ki­tyt vä­hen­nyk­set oi­kein.

– Tar­vit­see­ko ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen esi­mer­kik­si teh­dä muu­tok­sia työ­huo­ne­vä­hen­nyk­seen tai mat­ka­ku­lu­vä­hen­nyk­seen? Ja jos ve­roil­moi­tuk­ses­ta puut­tuu vä­hen­nys, jo­hon vuon­na 2022 oli oi­keus, nyt on oi­kea het­ki il­moit­taa tie­to, sa­noo yli­tar­kas­ta­ja Pet­ri Man­ni­nen Ve­ro­hal­lin­nos­ta tie­dot­tees­sa.

En­sim­mäi­se­nä esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen saa­vat toi­mi­ni­miy­rit­tä­jät, maa­ta­lou­den­har­joit­ta­jat ja hei­dän puo­li­son­sa. Muut saa­vat esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen­sa maa­lis–huh­ti­kuun tait­tees­sa, ja heil­lä il­moi­tuk­sen mää­rä­päi­vä on tou­ko­kuus­sa.

Mi­kä­li Oma­Ve­ro ei ole käy­tös­sä, tu­lee esi­täy­tet­ty ve­roil­moi­tus pa­pe­ri­se­na pos­tis­sa myö­hem­min.

Säh­kö­vä­hen­nys­tä ei voi ha­kea vie­lä tänä ke­vää­nä täy­tet­tä­väl­lä ve­roil­moi­tuk­sel­la, sil­lä säh­kö­vä­hen­nys ei ol­lut voi­mas­sa vii­me vuon­na.