Sa­vi­lan­puis­ton vie­res­sä si­jait­se­va mut­te­ri­ra­ken­nus kun­nos­te­taan ke­vään ai­ka­na. Rau­man mat­kai­lu­neu­von­ta ot­taa uu­dis­te­tut ti­lat käyt­töön jo ke­säl­lä.

– Asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lan pur­ku­työt on teh­ty, ja lat­ti­a­va­lut ovat juu­ri al­ka­mas­sa. Anun­di­la­nau­ki­on puo­lel­le on tar­koi­tus asen­taa pa­ri­o­vet, jois­ta asi­ak­kaat kul­ke­vat jat­kos­sa si­sään. Myös ny­kyi­nen ylei­sö-WC siis­ti­tään ja ote­taan ke­säl­lä käyt­töön, ark­ki­teh­ti Lee­na Joki-Kor­pe­la ker­too.

Sa­vi­lan­puis­tos­sa jär­jes­te­tään usei­ta ke­sä­ta­pah­tu­mia, jo­ten ra­ken­nuk­sen yh­tey­teen si­joi­te­taan ve­si­pos­ti jär­jes­te­ly­jen hel­pot­ta­mi­sek­si.

– Myös ra­ken­nuk­sen ka­tol­la ole­va kel­lo on jo kor­jat­tu ja oi­ke­as­sa ajas­sa, Joki-Kor­pe­la sa­noo.

Niin sa­no­tun mut­te­ri­o­san ja ylei­sö-WC:n li­säk­si kiin­teis­töön kuu­luu pai­kal­lis­lii­ken­teen kul­jet­ta­jien tau­ko­ti­la. Kiin­teis­tö on Rau­man kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa.

Rau­man mat­kai­lu­neu­von­ta pal­ve­lee ke­säi­sin Van­hal­la Raa­ti­huo­neel­la, joka res­tau­roi­daan lä­hi­vuo­si­na. Täs­tä syys­tä mat­kai­lu­neu­von­nal­le piti löy­tää ajois­sa so­pi­vat väis­tö­ti­lat.

– Mut­te­ri si­jait­see eri­no­mai­sen kes­kei­sel­lä pai­kal­la Anun­di­la­nau­ki­on ja Sa­vi­lan­puis­ton sekä usei­den ra­vin­to­loi­den vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Toi­vom­me, et­tä Sa­vi­lan alu­ees­ta muo­tou­tuu ta­pah­tu­ma- ja olo­huo­ne­a­lue, kau­pun­ki­ke­hi­tys­joh­ta­ja Satu Saa­ri­nen ker­too.

Saa­ri­sen mu­kaan ra­ken­nuk­seen suun­ni­tel­tiin myös tak­si­a­se­maa, mut­ta kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti ti­lat so­pi­vat pa­rem­min mat­kai­lu­neu­von­nan käyt­töön.

– Ta­voit­tee­na on tuo­da mat­kai­lu­neu­von­taa sekä Rau­man pal­ve­lu­ja en­tis­tä hel­pom­min saa­vu­tet­ta­vik­si ja nä­ky­vik­si sekä mat­kai­li­joil­le et­tä kau­pun­ki­lai­sil­le. Mut­te­rin oves­ta on jat­kos­sa help­po as­tua si­sään ja ky­syä esi­mer­kik­si ra­vin­to­la­suo­si­tuk­sia tai reit­tiä ran­taan. Toi­min­taa ke­hi­te­tään tar­peen mu­kaan, kun ti­lat saa­daan en­sin käyt­töön, Saa­ri­nen sa­noo.

– Tila mah­dol­lis­taa ta­pah­tu­mien ai­kai­sen käy­tön ja voim­me tar­jo­ta myös sitä eri toi­mi­joi­den käyt­töön tar­peen mu­kaan. Toi­vom­me, et­tä sen myö­tä mat­kai­lun in­fo­pal­ve­lut ovat en­tis­tä enem­män nä­ky­vis­sä ja hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­vis­sä, Saa­ri­nen li­sää.