Eli­as Pel­to­nen, San­na Rai­ta-aho, An­nii­na Kor­pe­la / STT

Ruot­sin hal­li­tus on kut­su­nut al­ku­vii­kok­si kool­le jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den tor­jun­nas­ta vas­taa­van neu­vos­ton yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen jen­gi­vä­ki­val­lan vuok­si, ker­toi maan oi­keus­mi­nis­te­ri Gun­nar Ström­mer yleis­ra­di­oyh­tiö SVT:lle ja uu­tis­toi­mis­to TT:lle sun­nun­tai­na.

Neu­vos­to ko­koon­tuu kes­kus­te­le­maan sii­tä, kuin­ka jen­gien lap­siin ja nuo­riin koh­dis­ta­maa rek­ry­toin­tia saa­tai­siin vä­hen­net­tyä.

Ström­me­rin mu­kaan Ruot­sis­sa on mo­bi­li­soi­ta­va sekä lain­val­von­nan et­tä ri­kos­ten eh­käi­syn toi­mi­jat.

Oi­keus­mi­nis­te­rin joh­ta­maan neu­vos­toon kuu­luu Ruot­sin po­lii­si-, oi­keus- ja ve­ro­vi­ra­no­mai­sia. Al­ku­vii­kon ko­kouk­seen on kut­sut­tu myös nuor­ten ri­kol­lis­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä ole­vat toi­mi­jat, ku­ten so­si­aa­li­hal­li­tus, kou­lu­vi­ras­to sekä Ruot­sin kun­ta- ja alu­e­liit­to.

– Ha­lu­am­me var­mis­taa, et­tä kai­kil­la toi­mi­joil­la on sama kuva ti­lan­tees­ta, jot­ta toi­men­pi­tei­siin saa­daan enem­män voi­maa, Ström­mer sa­noi.

Tuk­hol­mas­sa ja Up­p­sa­las­sa on vii­me päi­vi­nä ta­pah­tu­nut usei­ta am­pu­mi­sia. Po­lii­si on ku­van­nut Up­p­sa­lan vii­me päi­vien am­pu­mi­sia mit­ta­kaa­val­taan en­nen­nä­ke­mät­tö­mik­si.

Ne­li­kymp­pi­nen mies kuo­li lau­an­tai-il­tai­ses­sa am­pu­mi­ses­sa Tuk­hol­man län­si­o­sas­sa Råcks­tas­sa, ker­too muun mu­as­sa ruot­sa­lai­nen TV4.

Mies vie­tiin ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta sai­raa­laan, jos­sa hän kuo­li saa­miin­sa vam­moi­hin. Epäil­tyä te­ki­jää tai te­ki­jöi­tä ei ole saa­tu kiin­ni, mut­ta po­lii­sin mu­kaan pai­kal­la oli run­saas­ti sil­min­nä­ki­jöi­tä teon ai­ka­na.

Po­lii­si tut­kii, liit­tyy­kö ri­kos ai­em­piin Tuk­hol­man alu­eel­la ta­pah­tu­nei­siin am­pu­mi­siin ja on­ko sil­lä yh­teyk­siä jen­gi­ri­kol­li­suu­teen.

Da­gens Ny­he­te­rin mu­kaan vii­me viik­ko­jen vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa on kuol­lut seit­se­män ih­mis­tä.

Po­lii­sin mu­kaan vii­me ai­ko­jen vä­ki­val­lan yl­ty­mi­sen osa­syi­nä ovat Foxt­rot-ri­kol­lis­ver­kos­ton si­säi­set vä­li­ri­kot ja kiis­tat sekä vi­han­pi­to kil­pai­le­van Da­len-ver­kos­ton kans­sa.