STT–TT

Ruot­sin po­lii­siy­li­joh­ta­ja An­ders Thorn­berg toi­voo, et­tä maan puo­lus­tus­voi­mat voi­si aut­taa po­lii­sia maa­ta pii­naa­van en­nen­nä­ke­mät­tö­män jen­gi­vä­ki­val­lan tor­jun­nas­sa. Myös pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son on vä­läyt­tä­nyt mah­dol­li­suut­ta, et­tä puo­lus­tus­voi­mat voi­si tul­la avuk­si.

Thorn­berg huo­maut­ti per­jan­tai­na leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa, et­tä vi­ra­no­mai­set te­ke­vät jo nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä.

– Rau­han ai­ka­na vä­ki­val­ta­mo­no­po­li maas­sam­me on po­lii­sin vas­tuul­la. Ase­voi­mia ei pi­täi­si käyt­tää puh­taas­ti ope­ra­tii­vi­sis­sa toi­mis­sa, Thorn­berg sa­noi.

Hän kui­ten­kin to­te­si, et­tä puo­lus­tus­voi­mat voi­si aut­taa po­lii­sia esi­mer­kik­si kul­je­tuk­ses­sa, tark­kai­lus­sa ja tie­to­jen ana­ly­soin­nis­sa.

– Oli­si jär­ke­vää käyt­tää puo­lus­tus­voi­mia niin kuin meil­lä oli­si ol­lut ter­ro­ri-is­ku.

Jo tois­ta­kym­men­tä ih­mis­tä on saa­nut syys­kuus­sa sur­man­sa jen­gei­hin liit­ty­väs­sä vä­ki­val­las­sa Ruot­sis­sa. Thorn­berg sa­noi, et­tä ti­lan­ne on ra­vis­tel­lut Ruot­sia.

– Konf­lik­tit ri­kol­lis­ten vä­lil­lä ovat joh­ta­neet sii­hen, et­tä vi­at­to­mia ih­mi­siä on mur­hat­tu. Kyse on ter­ro­ris­min kal­tai­ses­ta vä­ki­val­las­ta, jol­lais­ta ei ole näh­ty ai­em­min.

Thorn­ber­gin mu­kaan on luul­ta­vaa, et­tä täs­tä vuo­des­ta tu­lee kaik­kien ai­ko­jen pa­hin jen­gi­vä­ki­val­lan suh­teen. Hän piti eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­va­na sitä, et­tä nuo­ria liit­tyy ri­kol­lis­jen­gei­hin.

– Olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa lap­set ot­ta­vat yh­teyt­tä näi­hin ver­kos­toi­hin tul­lak­seen mur­haa­jik­si.

Pää­mi­nis­te­ri Kris­ters­son ta­paa tä­nään Thorn­ber­gin sekä puo­lus­tus­voi­mien ko­men­ta­jan Mi­ca­el Bydé­nin.