Ay­la Al­ba­y­rak / STT

Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tia kä­si­tel­lään tä­nään Tur­kin par­la­men­tin ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nan ko­kouk­ses­sa.

Pre­si­dent­ti Re­cep Ta­yyip Er­do­gan jät­ti la­kie­si­tyk­sen asi­as­ta kol­me viik­koa sit­ten, min­kä jäl­keen sen no­pe­aa lä­pi­me­noa on pi­det­ty lä­hes var­ma­na.

Va­li­o­kun­nan kä­sit­te­lyn jäl­keen Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­nis­ta ää­nes­te­tään vie­lä Tur­kin par­la­men­tin ylei­sis­tun­nos­sa, mah­dol­li­ses­ti jo tu­le­vi­na päi­vi­nä.

En­nen voi­maan tu­le­mis­ta laki vaa­tii vie­lä Er­do­ga­nin al­le­kir­joi­tuk­sen sekä lain jul­kai­se­mi­sen Tur­kin vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä.

Myös Un­ka­rin tu­lee vie­lä ra­ti­fi­oi­da Ruot­sin jä­se­nyys en­nen kuin Ruot­sis­ta voi tul­la so­ti­las­lii­ton 32. jä­sen­maa.

Tuk­hol­man yli­o­pis­ton Turk­ki-tut­ki­muk­sen ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Paul Le­vin us­koo, et­tä par­haas­sa ta­pauk­ses­sa Tur­kin par­la­ment­ti ää­nes­tää asi­as­ta ylei­sis­tun­nos­sa lä­hi­päi­vi­nä ja et­tä Ruot­sis­ta voi tul­la Nato-jä­sen jo en­si vii­kol­la.

– El­lei jo­tain vie­lä ta­pah­du ja täs­tä yh­täk­kiä tule kuu­ma po­liit­ti­nen asia Tur­kis­sa – mitä en us­ko – voi ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­ta päät­tää asi­as­ta jo päi­vän ai­ka­na. Jos niin käy, voi ää­nes­tys ol­la mah­dol­li­nen par­la­men­tin ylei­sis­tun­nos­sa jo en­si vii­kon tiis­tai­na, Le­vin sa­noo STT:n pu­he­lin­haas­tat­te­lus­sa Tuk­hol­mas­ta.

– Ja jos Un­ka­ri­kin te­kee sen, min­kä lu­pa­si, eli ei jää vii­mei­sek­si Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oi­vak­si maak­si, Ruot­sis­ta voi tul­la Na­ton jä­sen jo en­si vii­kol­la, hän sa­noo.

– Näin siis par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa, en­kä us­ko, et­tä se oli­si mi­ten­kään epä­to­den­nä­köis­tä.

Ruot­sin Nato-pro­ses­sia lä­hel­tä seu­ran­nut Le­vin muis­tut­taa, et­tei Er­do­gan ai­no­as­taan lu­van­nut jät­tää ra­ti­fi­oin­nin par­la­men­tin kä­si­tel­tä­väk­si vaan "työs­ken­nel­lä lä­hei­ses­ti par­la­men­tin kans­sa" taa­tak­seen, et­tä Ruot­sin ra­ti­fi­oin­ti me­nee myös läpi.

On mah­dol­lis­ta, et­tä tors­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan ul­ko­a­si­an­va­li­o­kun­ta ha­lu­aa vie­lä kuul­la par­la­men­tin puo­lus­tus­va­li­o­kun­nan mie­li­pi­teen, mut­ta se ei mää­rit­te­le ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nan pää­tös­tä.

– Va­li­o­kun­nan jä­sen­ten suun­ni­tel­tu mat­ka Ma­le­si­aan ja Sin­ga­po­reen pe­rut­tiin, jot­ta heil­lä oli­si ai­kaa täl­le asi­al­le täl­lä vii­kol­la, Le­vin sa­noo.

STT ot­ti kes­ki­viik­ko­na yh­teyt­tä sekä Tur­kin ul­ko­mi­nis­te­ri­öön et­tä par­la­ment­tiin, mut­ta niis­tä ei vah­vis­tet­tu kuin­ka ra­ti­fi­oin­ti tu­li­si ete­ne­mään.

Uk­rai­nan so­dan jat­ku­es­sa ja Is­ra­e­lin hyö­kä­tes­sä täy­del­lä voi­mal­la Ga­zaan Na­tol­le on tär­ke­ää saa­da Ruot­sin jä­se­nyys­ky­sy­mys pois tiel­tä, jot­ta so­ti­las­liit­to voi jat­kaa tur­val­li­suus­suun­nit­te­lua alu­eel­la, Le­vin sa­noo.

Myös Turk­ki pel­kää Ga­zan tais­te­lui­den le­vi­ä­vän laa­jem­mak­si alu­eel­li­sek­si konf­lik­tik­si. Turk­ki pel­kää, et­tä se tu­lee ve­de­tyk­si mu­kaan.

Tämä huo­li on Le­vi­nin mu­kaan saat­ta­nut teh­dä Ruot­sin jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­nis­ta Tur­kil­le kii­reel­li­sem­män: Turk­ki ha­lu­aa var­mis­taa F-16-hä­vit­tä­jien saa­mi­sen epä­var­moi­na ai­koi­na.

– Mo­net us­ko­vat myös, et­tä Er­do­gan on voi­nut teh­dä po­liit­ti­sen las­kel­man. Vaik­ka Ga­zan konf­lik­tin al­ku­ai­koi­na hän oli mel­koi­sen hil­lit­ty re­to­rii­kas­saan, hän on sit­tem­min ko­ven­ta­nut re­to­riik­kaan­sa ja käyt­tä­nyt erit­täin ko­vaa kiel­tä Is­ra­e­lia ja län­si­mai­ta vas­taan ja myös ylis­tä­nyt Ha­ma­sia va­paus­tais­te­li­joik­si. Er­do­gan saat­taa aja­tel­la, et­tei hän voi sekä ar­vos­tel­la Is­ra­e­lia ja länt­tä näin ko­vas­ti ja sa­ma­nai­kai­ses­ti jat­kaa Na­ton laa­jen­tu­mi­sen es­tä­mis­tä (il­man, et­tä hä­vit­tä­jä­kau­pat vaa­ran­tu­vat), Le­vin miet­tii.

Er­do­gan on kiis­tä­nyt, et­tä ra­ti­fi­oi­mi­nen oli­si kyt­kök­sis­sä Tur­kin Yh­dys­val­to­jen kans­sa käy­miin hä­vit­tä­jä­kaup­poi­hin.

Le­vi­nin mu­kaan nih­kei­lyä Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den suh­teen ei voi se­lit­tää pel­käs­tään F-16-kau­poil­la, vaan Tur­kil­la on ol­lut myös ai­to halu muut­taa Ruot­sin kur­di­po­li­tiik­kaa en­nen kuin Turk­ki voi­si hy­väk­syä sen Nato-kump­pa­nik­si.

PKK ja Tur­kin val­tio ovat käy­neet ve­ris­tä tais­te­lua kur­di­vä­hem­mis­tön ase­mas­ta koh­ta jo 40 vuot­ta, ja niis­sä on kuol­lut kym­me­ni­ä­tu­han­sia ih­mi­siä.

Turk­ki näyt­ti lo­pul­ta vih­re­ää va­loa Ruot­sin jä­se­nyy­del­le Liet­tu­an pää­kau­pun­gis­sa Vil­nas­sa pi­de­tys­sä Na­ton huip­pu­ko­kouk­ses­sa hei­nä­kuus­sa.

Sel­keim­män as­ke­leen ra­ti­fi­oin­tia var­ten Er­do­gan ot­ti kui­ten­kin vas­ta lo­ka­kuus­sa, jol­loin turk­ki­lai­set hal­li­tus­läh­teet pi­ti­vät Ruot­sin ter­ro­ris­min­vas­tai­sia toi­mia "edel­leen riit­tä­mät­tö­mi­nä" Tur­kin nä­kö­kul­mas­ta. BBC:n tur­kin­kie­li­sel­le uu­tis­si­vus­tol­le pu­hu­neet turk­ki­lai­set hal­li­tus­läh­teet kiit­te­li­vät kui­ten­kin Ruot­sin ot­ta­neen as­ke­lia "oi­ke­aan suun­taan" eli huo­mi­oi­neen Tur­kin toi­veet.

Tors­tai­na ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nas­sa kä­si­tel­tä­väs­sä la­kie­si­tyk­sen pe­rus­te­luis­sa to­de­taan myös, et­tä Ruot­si on eden­nyt Na­ton hei­nä­kui­sen huip­pu­ko­kouk­sen jäl­keen sii­hen pis­tee­seen, et­tä Turk­ki voi teh­dä sen kans­sa yh­teis­työ­tä.

– Täs­sä vai­hees­sa huo­mi­oon ot­ta­en (mitä Ruot­si ja Turk­ki so­pi­vat Vil­nas­sa) kah­den­vä­li­set suh­teem­me Ruot­sin kans­sa, maan suh­teet Na­toon laa­jem­min sekä mah­dol­li­suu­tem­me työs­ken­nel­lä Ruot­sin kans­sa on tul­tu sii­hen tu­lok­seen, et­tä Ruot­sin Nato-jä­se­nyys tu­lee hyö­dyt­tä­mään Tur­kin ja Na­ton alu­een tur­val­li­suut­ta, pe­rus­te­luis­sa sa­no­taan Tur­kin yleis­ra­di­oyh­tiö TRT:n mu­kaan.

Ruot­si ei lo­pul­ta pa­laut­ta­nut Turk­kiin kym­me­niä PKK:n jä­se­nik­si väi­tet­ty­jä ih­mi­siä, ku­ten Er­do­gan alun pe­rin vaa­ti.

Le­vi­nin mu­kaan Ruot­si kui­ten­kin muun mu­as­sa ot­ti Tur­kin vaa­ti­muk­set huo­mi­oon ki­ris­tä­es­sään ter­ro­ris­min­vas­tais­ta la­ki­aan ja ot­ti etäi­syyt­tä PKK:n syy­ri­a­lai­se­na sii­pe­nä pi­det­tyyn YPG:hen.

– Tämä oli jo Tur­kil­le iso po­liit­ti­nen voit­to, Le­vin sa­noo.

Li­säk­si Turk­ki on saa­nut Ruot­sil­ta lu­pauk­sen muun mu­as­sa tu­es­ta Tur­kin tak­ku­a­vil­le EU-jä­se­nyys­neu­vot­te­luil­le ja turk­ki­lais­ten vii­su­mi­va­pau­del­le EU:ssa sekä kau­pan li­sää­mi­ses­tä Tur­kin kans­sa.