Em­mi Til­vis, Mark­ku Uha­ri / STT

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­man (ps.) on saa­nut edus­kun­nan luot­ta­muk­sen. 92 ää­nes­ti luot­ta­muk­sen puo­les­ta, 76 vas­taan ja 3 tyh­jää. Pois­sa oli 28 kan­sa­ne­dus­ta­jaa.

Hal­li­tus­puo­lu­ei­den kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta RKP:n Eva Bi­au­det ja ko­koo­muk­sen Pih­la Keto-Huo­vi­nen ää­nes­ti­vät tyh­jää.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jani Mä­ke­lä sa­noi edus­kun­nas­sa, et­tä oli saa­nut etu­kä­teen tie­don myös ko­koo­muk­sen tyh­jäs­tä ää­nes­tä. Mä­ke­län mu­kaan tur­han moni tart­tui op­po­si­ti­on kouk­kuun.

Myös hal­li­tus sai ää­nes­tyk­ses­sä edus­kun­nan luot­ta­muk­sen ää­nin 92–76. Pai­kal­la ol­leet hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­ta­jat ää­nes­ti­vät luot­ta­muk­sen puo­les­ta.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ker­toi en­nen luot­ta­mu­sää­nes­tys­tä käy­neen­sä vii­kon­lo­pun ai­ka­na va­ka­van ja pe­rus­teel­li­nen kes­kus­te­lun Ryd­ma­nin kans­sa. Or­pon mu­kaan heil­lä on nyt yh­te­ne­väi­nen kä­si­tys sii­tä, et­tä toi­mit­ta­jien pi­tää an­taa teh­dä työ­tään. Hal­li­tuk­sen jä­se­nen teh­tä­vä ei ole ali­ar­vi­oi­da me­di­an roo­lia, sa­noo Or­po.

Or­pon mu­kaan myös hal­li­tus­puo­lu­ei­den joh­ta­ja­ne­lik­ko on käy­nyt asi­oi­ta läpi. Hän sa­noo, et­tä hal­li­tus on toi­min­ta­ky­kyi­nen.

– Me olem­me erit­täin si­tou­tu­nei­ta hal­li­tu­soh­jel­man eteen­päin vien­tiin. Jo­kai­nen mi­nis­te­ri, jo­kai­nen ryh­mä ym­mär­tää sen, et­tä tätä työ­tä niin hal­li­tuk­se­na kuin yh­te­nä mi­nis­te­ri­nä pi­tää teh­dä tä­hän teh­tä­vään asi­aan kuu­lu­val­la, ar­vok­kaal­la ta­val­la, Or­po sa­noi.

HS ansaitsee kritiikkinsä, sanoo Rydman

Ryd­ma­nin mu­kaan hän ja Or­po kes­kus­te­li­vat sii­tä, mikä on va­paan me­di­an roo­li län­si­mai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

– Meil­lä on var­mas­ti hy­vin yh­te­ne­väi­nen kä­si­tys sii­tä, et­tä va­paa me­dia on län­si­mai­sen yh­teis­kun­nan ja de­mok­ra­ti­an kul­ma­ki­vi, ja eri­tyi­ses­ti me­di­an luo­tet­ta­vuus muo­dos­taa va­kaan poh­jan de­mok­raat­ti­sel­le yh­teis­kun­nal­le, sa­noi Ryd­man edus­kun­nas­sa ää­nes­tyk­sen jäl­keen.

Ryd­man ko­ros­ti sitä, et­tä va­paas­sa yh­teis­kun­nas­sa me­di­aa pi­tää voi­da ar­vos­tel­la. Hä­nen mu­kaan­sa HS an­sait­see kri­tiik­kin­sä Ryd­ma­nia kos­ke­vas­ta ju­tus­ta jat­kos­sa­kin.

Ryd­ma­nin mu­kaan ti­lan­tees­ta ei ole eri­tyi­sem­min kes­kus­tel­tu pe­rus­suo­ma­lais­ten joh­don kans­sa.

– Ei­pä täs­sä ole ol­lut enem­mäl­ti vil­lo­ja kes­kus­te­lu­nai­heek­si.

Ryd­man ke­huu vä­le­jään pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jan Riik­ka Pur­ran kans­sa "ai­van eri­no­mai­sik­si".

– Hän on elä­vis­tä po­lii­ti­kois­ta mi­nun esi­ku­va­ni.