Ans­si Ru­la­mo / STT

Kun­tien vä­li­set erot sai­ras­ta­vuu­des­sa ja työ­ky­vyt­tö­myy­des­sä ovat suu­rim­mat Itä- ja Poh­jois-Suo­men maan­tie­teel­li­ses­ti laa­joil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la. Asia sel­vi­ää Kan­sal­li­ses­ta ter­vey­sin­dek­sis­tä, jon­ka ovat tuot­ta­neet Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL), Kela, Elä­ke­tur­va­kes­kus ja Ti­las­to­kes­kus.

Sai­ras­ta­vuut­ta ja työ­ky­vyt­tö­myyt­tä on hy­vin­voin­ti­a­lu­eis­ta eni­ten Poh­jois-Sa­vos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Sa­moil­la maan­tie­teel­li­ses­ti laa­joil­la alu­eil­la myös kun­tien vä­li­set erot ovat suu­rim­mat.

Maan­tie­teel­li­ses­ti pie­nem­mil­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la Ete­lä-Suo­mes­sa kun­tien vä­li­nen vaih­te­lu alu­een si­säl­lä on vä­häi­sin­tä.

– Osit­tain erot joh­tu­vat sii­tä, et­tä maan­tie­teel­li­ses­ti laa­jem­mil­la alu­eil­la on enem­män asu­kas­mää­räl­tään pie­niä kun­tia, jois­sa myös sa­tun­nais­vaih­te­lu vai­kut­taa tu­lok­siin, sa­noo THL:n joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Päi­vik­ki Ko­po­nen tie­dot­tees­sa.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­ve­luis­ta vas­taa­vien vi­ran­hal­ti­joi­den tu­li­si sel­vit­tää, mis­tä erot joh­tu­vat: on­ko kun­tien vä­lil­lä esi­mer­kik­si ero­ja sii­nä, mi­ten hel­pos­ti pal­ve­lu­jen pii­riin voi pääs­tä tai joh­tu­vat­ko erot muis­ta ter­vey­teen vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä.

Sai­ras­ta­vuu­den alue-erot ovat suh­teel­li­ses­ti suu­rim­pia al­ko­ho­li­sai­rauk­sis­sa, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­ten sai­rauk­sis­sa sekä mie­len­ter­vey­des­sä. Va­ka­via mie­len­ter­vey­den on­gel­mia sekä tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­sai­rauk­sia to­det­tiin sel­väs­ti muu­ta maa­ta enem­män Poh­jois-Sa­vos­sa. Al­ko­ho­li­sai­ras­ta­vuus puo­les­taan oli ylei­sin­tä Ete­lä-Kar­ja­las­sa.

Työ­ky­vyt­tö­myy­des­sä kun­tien vä­li­set erot ovat suu­rim­mat Poh­jois-Sa­vos­sa, La­pis­sa ja Kai­nuus­sa.

Työ­ky­vyt­tö­myys on Poh­jois-Sa­vos­sa ja Kai­nuus­sa huo­mat­ta­vas­ti ta­val­li­sem­paa kuin muu­al­la Suo­mes­sa. Poh­jois-Sa­von kun­nis­ta työ­ky­vyt­tö­myys on alu­een kes­ki­ar­voa sel­väs­ti kor­ke­am­paa eten­kin Rau­ta­vaa­ral­la, Tuus­nie­mel­lä ja Kaa­vil­la.

Sai­ras­ta­vuu­den ja työ­ky­vyt­tö­myy­den alue-erot ei­vät ole täy­sin sa­man­lai­sia. Esi­mer­kik­si Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja Pir­kan­maal­la työ­ky­vyt­tö­myys on suh­tees­sa koko maan kes­ki­ar­voon ylei­sem­pää kuin sai­ras­ta­vuus, kun taas Poh­jois-Poh­jan­maal­la sai­ras­ta­vuus on maan kes­ki­ar­voon ver­rat­tu­na var­sin kor­ke­aa, mut­ta työ­ky­vyt­tö­myy­des­sä ero koko maan ta­soon on pie­nem­pi.