Juk­ka Sil­vast

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Har­ri Leh­to­sen (sd.) ulos­tu­lo luot­ta­mus­hen­ki­lö­ta­son ke­ven­tä­mis­tar­pees­ta saa myö­tä­tuul­ta niin ko­koo­muk­ses­ta kuin kes­kus­tan si­säl­tä – muu­ta­min va­rauk­sin.

Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa vii­me vii­kol­la Leh­to­nen lin­ja­si, et­tä jä­se­niä ja ja­os­to­ja on lii­kaa, ja lau­ta­kun­ti­a­kin voi­si ol­la vä­hem­män.

Hal­li­tuk­sen toi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Juha Kor­ke­ao­ja (kesk.) la­taa nä­ke­myk­sen, et­tä 16-jä­se­ni­set hal­li­tus ja lau­ta­kun­nat ovat jä­sen­mää­räl­tään lii­an suu­ria, mut­ta lau­ta­kun­tien teh­tä­vät ovat vie­lä muo­tou­tu­mat­ta, kun ne ei­vät ole edes vie­lä var­si­nai­ses­ti ko­koon­tu­neet­kaan.

– Mil­lai­sia lau­ta­kun­tia ja mui­ta luot­ta­mus­hen­ki­lö- ja vai­kut­ta­ja­or­ga­ni­saa­ti­oi­ta meil­lä sit­ten pi­tää ol­la, se kyl­lä muo­tou­tuu kun saa­daan vä­hän ko­ke­mus­ta, Kor­ke­ao­ja sa­noo.

Ko­koo­mus­pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Samu Vah­te­ris­to huo­maut­taa, et­tä ny­kyi­nen ra­ken­ne on käyn­nis­tys­vai­heen or­ga­ni­saa­tio.

– Kun ny­kyis­tä jär­jes­tel­mää sor­vat­tiin en­nen alu­e­vaa­le­ja, niin to­det­tiin ää­neen­kin, et­tä en­nen seu­raa­via vaa­le­ja asi­aan täy­tyy pa­la­ta.

Hän muo­toi­lee asi­an si­ten, et­tä täl­lä vaa­li­kau­del­la voi­daan miet­tiä uut­ta or­ga­ni­saa­ti­o­ta ja seu­raa­vien alu­e­vaa­lien jäl­keen or­ga­ni­saa­tio voi ol­la eri­lai­nen – ei al­ka­neen kau­den ai­ka­na. Seu­raa­vat alu­e­vaa­lit käy­dään ke­vääl­lä 2025.

– Täy­tyy muis­taa, et­tä uut­ta on ol­tu ja ol­laan ra­ken­ta­mas­sa. Ei lii­an hä­täi­siä muu­tok­sia kan­na­ta teh­dä. Var­mas­ti on sää­tä­mis­tä.

Vah­te­ris­ton mie­les­tä laa­ja or­ga­ni­saa­tio on käyn­nis­tys­vai­hees­sa si­ten hyvä, et­tä se on "mah­dol­li­sim­man osaa­ot­ta­va".

Kor­ke­ao­ja sa­noo, et­tä jä­sen­lu­vul­taan suu­ris­sa toi­mie­li­mis­sä työ­te­ho kär­sii. Jos yri­tys­ten hal­li­tuk­set ovat pää­sään­töi­ses­ti al­la 10-jä­se­ni­siä, ja kun­ta­sek­to­rin lau­ta­kun­nat­kin 10 jä­se­ni­siä sen kah­ta puo­len, niin hy­vin­voin­ti­a­lu­een lau­ta­kun­tien ja hal­li­tuk­sen vah­vuus on ai­van muu­ta.

– Ei tätä niin pidä ot­taa, et­tä or­ga­ni­saa­tio mak­sai­si ja tämä muu­tos ikään kuin rat­kai­si­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lou­den ky­sy­myk­set.

– Tä­män vaa­li­kau­den vii­mei­se­nä vuo­te­na pi­tää teh­dä rat­kai­sut uu­des­ta or­ga­ni­saa­ti­os­ta. Se hel­pot­taa jat­ko­työs­ken­te­lyä vaa­lien jäl­keen, hän viit­taa puo­lu­ei­den paik­ka­lu­ku­tak­ti­koin­nin mah­dol­li­suu­teen, Kor­ke­ao­ja sa­noo.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een lau­ta­kun­tien ko­koon­tu­mis­ti­heys­kin on vie­lä avoin­na. Kor­ke­ao­ja muis­tut­taa, et­tä lau­ta­kun­tiin pi­tää vir­ka­mies­kun­nan val­mis­tel­la asi­at. Kor­ka­o­ja sa­noo, et­tä siir­ty­mä­kau­den vi­ran­hal­ti­ja­työ on suun­nat­tu muu­tok­sen on­nis­tu­mi­seen, ei­kä sen vuok­si lau­ta­kun­tien työ­tä ole aloi­tet­tu vie­lä.

– Hel­mi-maa­lis­kuun ai­ka­na työ käyn­nis­tyy ja sit­ten vä­hi­tel­len lau­ta­kun­tien roo­li kir­kas­tuu ja tu­lee tie­toa, mil­lai­sel­la ti­hey­del­lä nii­den tu­lee ko­koon­tua.