Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa tie­dot­taa, et­tä sen suu­rin au­rin­ko­voi­ma­la käyn­nis­tyi ke­sä­kuun lo­pul­la. Uu­si voi­ma­la si­jait­see Po­ris­sa Mik­ko­la­Kes­kuk­sen ka­tol­la. Au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män teho on 442 kWp ja odo­tet­tu säh­kön tuot­to on vuo­si­ta­sol­la noin 390000 kWh. Säh­kö­läm­mit­tei­ses­sä oma­ko­ti­ta­los­sa ne­li­hen­ki­nen per­he ku­lut­taa säh­köä vuo­des­sa ar­vi­ol­ta 19000 ki­lo­wat­ti­tun­tia. Mik­ko­la­Kes­kuk­sen au­rin­ko­voi­ma­la tuot­taa siis sa­man ver­ran kuin 20 säh­kö­läm­mit­teis­tä oma­ko­ti­ta­loa ku­lut­taa vuo­des­sa. Voi­ma­laan on kyt­ket­ty lä­hes 1100 au­rin­ko­pa­nee­lia, ja sen avul­la saa­vu­te­taan huo­mat­ta­va CO2 pääs­tö­vä­hen­nys, 74300 kg vuo­des­sa. Au­rin­ko­voi­ma­lan to­teut­ti Oo­mi So­lar Oy.

Au­rin­ko­voi­ma­lan tuot­ta­ma säh­kö on täy­sin uu­siu­tu­vaa ja se pys­ty­tään käyt­tä­mään pai­kal­li­ses­ti Mik­ko­lan alu­eel­la. Esi­mer­kik­si Mik­ko­la­Kes­kuk­ses­sa si­jait­se­vien ra­vin­to­lan, myy­mä­löi­den sekä toi­mis­to­ti­lo­jen säh­kön­tar­peet mu­kaan lu­kien ti­lo­jen vii­len­nys voi­daan teh­dä ke­sä­ai­kaan täy­sin au­rin­ko­säh­köl­lä.

Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pal­la on nyt kah­dek­san au­rin­ko­voi­ma­laa: Pris­ma Mik­ko­la, Mik­ko­la­Kes­kus, S-mar­ket Kan­kaan­pää, S-mar­ket Ul­vi­la, Hes­bur­ger Ul­vi­la, S-mar­ket Huit­ti­nen, Sale Van­ha-Ul­vi­la ja ABC Huit­ti­nen.