Sa­ta­kun­nas­sa oli huh­ti­kuun lo­pus­sa 8 350 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on noin 110 hen­keä enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Eri ryh­mis­sä työt­tö­myy­den ke­hi­tys on vii­me ai­koi­na ol­lut eri suun­tais­ta. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien ja yli 50-vuo­ti­ai­den työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on huo­mat­ta­vas­ti las­ke­nut vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Kas­vua on ol­lut eten­kin ul­ko­maa­lais­ten työt­tö­mien mää­räs­sä.

Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa oli huh­ti­kuus­sa Sa­ta­kun­nas­sa yh­teen­sä va­jaat 5 000 avoin­ta työ­paik­kaa.

Tie­dot il­me­ne­vät työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön Työn­vä­li­tys­ti­las­tos­ta.

Kuva: Tem Työnvälitystilasto/Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuva: Tem Työnvälitystilasto/Työ- ja elinkeinoministeriö