San­na Ni­ku­la / STT

Edus­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta päät­ti teh­dä al­ko­ho­li­lais­ta hyl­kää­vän mie­tin­nön. Va­li­o­kun­nan enem­mis­tö, 9 jä­sen­tä, kan­nat­ti hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen hyl­kää­mis­tä. Asi­as­ta ei ää­nes­tet­ty.

Va­li­o­kun­ta päät­tää mie­tin­nön hy­väk­sy­mi­ses­tä huo­men­na.

– Va­li­o­kun­ta esit­tää mie­tin­nös­sä edus­kun­nal­le kan­ta­naan, et­tä hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys kah­dek­sanp­ro­sent­tis­ten vii­no­jen tuo­mi­ses­ta kaup­poi­hin hy­lät­täi­siin, ki­teyt­ti pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta Kiu­ru (sd.) ko­kouk­sen jäl­keen.

Kiu­ru pe­rus­te­lee hyl­kää­vää mie­tin­töä en­nen kaik­kea kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä syil­lä. Hän luon­neh­ti va­li­o­kun­nan rat­kai­sua his­to­ri­al­li­sek­si ja erit­täin vai­ke­ak­si.

Op­po­si­ti­on edus­ta­jien ohel­la hyl­kää­mis­tä kan­nat­ti odo­te­tus­ti hal­li­tus­puo­lue kris­til­lis­de­mok­raat­tien edus­ta­ja Päi­vi Rä­sä­nen.

La­ki­muu­tok­sel­la ruo­ka­kau­pois­sa myy­tä­vän al­ko­ho­lin pro­sent­ti­ra­ja nou­si­si käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen juo­mien koh­dal­la ny­kyi­ses­tä 5,5 pro­sen­tis­ta 8 pro­sent­tiin.

Vaik­ka so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta esit­tää esi­tyk­sen hyl­kää­mis­tä, se voi­daan vie­lä hy­väk­syä täy­sis­tun­nos­sa vas­ta­lau­se­me­net­te­lyn kaut­ta. Hal­li­tus voi vie­dä lain maa­liin suu­ren va­li­o­kun­nan kaut­ta.

– Edus­kun­taan on ra­ken­net­tu mah­dol­li­suus sii­hen, et­tä jos joku hal­li­tuk­sen esi­tys kaa­tuu va­li­o­kun­nan kä­sit­te­lyn joh­dos­ta, asi­aa voi­daan vie­lä ar­vi­oi­da suu­res­sa va­li­o­kun­nas­sa. Se on kaik­kien hal­li­tus­ten etu. Se on suu­ren va­li­o­kun­nan jä­sen­ten tar­kan har­kin­nan paik­ka, pi­de­tään­kö näis­tä kan­san­ter­vey­del­li­ses­tä sei­kois­ta kiin­ni, Kiu­ru sa­noi.

Hä­nen mu­kaan­sa rat­kai­su on erit­täin vai­kea, jos edus­kun­ta ei kun­ni­oi­ta kan­san­ter­vey­del­lis­tä nä­kö­kul­maa.

– Meil­lä on kym­me­niä, kym­me­niä ja kym­me­niä lau­sun­no­nan­ta­jia ja lop­pu­tu­los lau­sun­nois­ta ei ole ko­vin mai­rit­te­le­va.

Va­li­o­kun­nan saa­mat asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­not tu­le­vat jul­ki­sik­si huo­men­na.