Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg ei edel­leen­kään ha­lua spe­ku­loi­da Suo­men ja Ruot­sin Nato-jä­se­nyyk­sien ra­ti­fi­oin­te­ja kos­ke­vil­la ai­ka­tau­luil­la. Stol­ten­berg pu­hui asi­as­ta Brys­se­lis­sä per­jan­tai­na, kun hän vas­ta­si toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin Na­ton en­si vii­kon ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­seen liit­ty­en.

Ra­ti­fi­oin­nit puut­tu­vat täl­lä het­kel­lä enää Un­ka­ril­ta ja Tur­kil­ta. Stol­ten­berg toi­voi ra­ti­fi­oin­tien ete­ne­vän mah­dol­li­sim­man ri­pe­äs­ti ja sa­noi myös vies­ti­neen­sä Tur­kil­le muun mu­as­sa sii­tä, kuin­ka Ruot­si on pyr­ki­nyt vas­taa­maan ter­ro­ris­mia kos­ke­viin huo­liin.

–  On ai­ka saat­taa pää­tök­seen liit­ty­misp­ro­ses­si ja toi­vot­taa maat ter­ve­tul­leik­si liit­tou­man täy­si­val­tai­sik­si jä­se­nik­si, hän sa­noi.

Stol­ten­berg to­te­si Suo­men ja Ruot­sin jä­se­nyy­den vah­vis­ta­van Na­toa. Niin ikään hän to­te­si jäl­leen ker­ran, et­tä Suo­men ja Ruot­sin ase­ma on jo muut­tu­nut ver­rat­tu­na ha­ke­mus­ta edel­tä­nee­seen ai­kaan ja viit­ta­si usei­den mai­den an­ta­miin tur­val­li­suus­ta­kui­siin.

Suo­mi ja Ruot­si ovat nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Na­ton ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­ses­sa mu­ka­na tark­kai­li­ja­jä­se­nen ase­mas­sa. Suo­mea edus­taa ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.). Käy­tän­nös­sä kaik­kien Na­ton ko­kous­ten ovet ovat au­ki myös tark­kai­li­ja­jä­se­nil­le.

En­si vii­kon ko­kouk­ses­sa Ro­ma­ni­an Bu­ka­res­tis­sa ovat kä­sit­te­lys­sä muun mu­as­sa Ve­nä­jän sota Uk­rai­nas­sa, Ve­nä­jän lä­hi­a­lu­eet ja Kii­na.

Ve­nä­jän lä­hi­a­lu­eis­ta Stol­ten­berg nos­ti esil­le sen, kuin­ka Ve­nä­jä on pyr­ki­nyt es­tä­mään lä­hi­a­lu­eil­laan ole­vien val­ti­oi­den lä­hen­ty­mis­tä Na­ton kans­sa. Täs­sä yh­tey­des­sä hän nos­ti esil­le myös Suo­men ja Ruot­sin ha­keu­tu­mi­sen Na­toon.

–  He ovat yrit­tä­neet py­säyt­tää Poh­jois-Ma­ke­do­ni­an ja Mon­te­neg­ron liit­ty­misp­ro­ses­sin. Ja he ovat tie­tys­ti yrit­tä­neet myös py­säyt­tää Suo­men ja Ruot­sin liit­ty­mi­sen.

Stol­ten­berg to­te­si Na­ton ovien ole­van au­ki, ei­kä Ve­nä­jäl­lä hä­nen mu­kaan­sa ole veto-oi­keut­ta Na­ton laa­jen­tu­mi­seen.

Kii­nan osal­ta Stol­ten­berg nos­ti esil­le muun mu­as­sa Ve­nä­jään liit­ty­vän esi­mer­kin sii­tä, kuin­ka eri­lai­set riip­pu­vuu­det au­to­ri­taa­ri­siin mai­hin voi­vat muo­tou­tua on­gel­mik­si.

Ko­kouk­ses­sa on myös tar­koi­tus kes­kus­tel­la sekä ly­hy­en et­tä pi­dem­män ajan tuen tar­peis­ta Uk­rai­nal­le.