STT

Ale­xan­der Stubb on an­ta­nut juh­lal­li­sen va­kuu­tuk­sen edus­kun­nas­sa ja on nyt vi­ral­li­ses­ti Suo­men 13. pre­si­dent­ti.

Stubb an­toi va­kuu­tuk­sen suo­mek­si ja ruot­sik­si edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa. Hä­nen vie­rel­lään oli­vat pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ja edus­kun­nan pu­he­mies Jus­si Hal­la-aho.

Niinistö: Kaikki muuttunut, eikä mikään muuttunut

Väis­ty­vä pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö sa­noi edus­kun­nas­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa, et­tä nyt ele­tään uu­den­lais­ta ajan­jak­soa. Nii­nis­tön mu­kaan kaik­ki on muut­tu­nut, ei­kä mi­kään ei ole muut­tu­nut.

Nii­nis­tö sa­noi, et­tä kuva tu­le­vai­suu­des­ta ei enää ole to­tu­tuin ta­voin yk­si­no­maan odo­tus­ta pa­rem­mas­ta, vaan yhä use­am­min toi­vo­mus­ta pa­hem­man vält­tä­mi­ses­tä.

Nii­nis­tö kui­ten­kin muis­tut­ti, et­tä ih­mis­mie­len si­sin, eli tun­teet ja tun­te­muk­set, ei­vät ole muut­tu­neet.

Nii­nis­tö sa­noi pi­tä­neen­sä it­sei­sar­vo­na, et­tä ete­ne­mi­nen Na­toon ta­pah­tuu har­ki­tus­ti ja vält­tä­en ris­ti­rii­to­ja. Nii­hin ei hä­nen mu­kaan­sa pie­nel­lä maal­la ole va­raa.

Nii­nis­tö sa­noi hä­nen teh­tä­väk­seen ai­na sil­loin täl­löin jää­neen yh­tei­sym­mär­ryk­sen et­si­mi­nen, toi­si­naan myös hal­li­tus­ten si­säl­lä.

Nii­nis­tö sa­noi, et­tä jäl­ki­kä­teen voi­si to­de­ta, et­tä Na­toon ha­et­tiin, kun se osoit­tau­tui vält­tä­mät­tö­mäk­si.

Puhemies Halla-aho kiitti Niinistöä

Edus­kun­nan pu­he­mies Jus­si Hal­la-aho (ps.) esit­ti edus­kun­nas­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa Nii­nis­töl­le edus­kun­nan puo­les­ta ar­vos­tuk­sen ja kii­tol­li­suu­den osoi­tuk­sen.

Hal­la-aho sa­noi, et­tä Nii­nis­tö pal­ve­li isän­maa­ta muut­tu­vi­na ja haas­ta­vi­na ai­koi­na vas­tuun­tun­toi­ses­ti ja Suo­mel­le ar­vos­tus­ta tuo­den.

Pu­hees­saan Hal­la-aho toi esiin, et­tä Nii­nis­tö ot­ti vir­kan­sa vas­taan kes­kel­lä eu­rok­rii­siä. Li­säk­si hä­nen pre­si­dent­ti­vuo­siin­sa mah­tui­vat ko­ro­na­pan­de­mia sekä Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan.