Alii­sa Uu­si­ta­lo / STT

Suo­mi on il­mas­to­tie­tä­myk­ses­sä EU-mai­den kär­ki­maa. Asia sel­vi­ää Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­pan­kin (EIP) laa­jas­ta ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta.

Suo­ma­lais­ten tu­los ky­se­lys­sä oli sel­väs­ti kor­ke­am­pi kuin EU:n kes­ki­ar­vo. EU-mais­ta toi­sen si­jan ko­ko­nais­pis­teis­sä sai Lu­xem­burg ja kol­man­nen si­jan Ruot­si.

EIP:n tut­ki­mus mit­ta­si ih­mis­ten il­mas­to­tie­tä­mys­tä kol­mel­la eri alu­eel­la: il­mas­ton­muu­tok­sen mää­ri­tel­mät ja syyt, il­mas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­set sekä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan kei­not.

Osal­lis­tu­jat vas­ta­si­vat yh­teen­sä 12 ky­sy­myk­seen, ja hei­dän tie­tä­myk­sen­sä ar­vi­oi­tiin as­tei­kol­la 0–10. Luku kym­me­nen mer­kit­si kor­kein­ta tie­tä­myk­sen ta­soa.

Suo­ma­lais­ten ko­ko­nais­pis­teet oli­vat ky­se­lys­sä 7,22, Lu­xem­bur­gin 7,19 ja Ruot­sin 6,96. EU:n kes­ki­ar­vo oli 6,37.

EIP:n ky­se­lyyn vas­ta­si yli 30 000 ih­mis­tä 35:stä eri maas­ta. Ky­se­lyyn osal­lis­tui­vat EU:n jä­sen­val­ti­ot, Yh­dis­ty­nyt ku­nin­gas­kun­ta, Yh­dys­val­lat, Kii­na, Ja­pa­ni, In­tia ja Ka­na­da.

Tie­dot­tees­sa sa­no­taan, et­tä suo­ma­lai­set tun­te­vat eri­tyi­sen hy­vin il­mas­ton­muu­tok­sen syyt ja seu­rauk­set. Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta­kei­nois­ta suo­ma­lai­set tie­tä­vät kui­ten­kin vä­hem­män.

Mo­net suo­ma­lai­set vas­taa­jat ei­vät esi­mer­kik­si tien­neet, et­tä tei­den no­peus­ra­joi­tus­ten alen­ta­mi­nen tai ra­ken­nus­ten eris­tyk­sen pa­ran­ta­mi­nen voi­vat aut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa. Myös muis­sa EU-mais­sa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta­kei­nois­ta tie­det­tiin il­mas­ton­muu­tok­sen syi­tä ja seu­rauk­sia sel­ke­äs­ti vä­hem­män. Suo­mi si­joit­tui osi­os­sa suh­teel­li­sen ma­ta­lis­ta pis­teis­tään huo­li­mat­ta toi­sel­le si­jal­le EU-jä­sen­mai­ta ver­tail­ta­es­sa, tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Li­säk­si yli 30-vuo­ti­ai­den suo­ma­lais­ten ikä­ryh­mäs­sä il­mas­ton­muu­tok­sen syi­tä ja seu­rauk­sia tun­net­tiin pa­rem­min kuin nuo­rem­pien, 20–29-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäs­sä.